Modul 4: La elevene løse oppdraget

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 155 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å ferdigstille et fullstendig undervisningsopplegg som setter elevene i stand til å løse oppdraget dere lagde i modul 1. Dere skal gjennomføre og evaluere undervisningsopplegget.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.
 • Ta med ditt eget planleggingsark til B – Samarbeid og D – Etterarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Skriv ut Planleggingsark med eksempel, modul 4 til deltakerne, hvis de ikke jobber digitalt.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.
 • Minn deltakerne på å ta med sitt eget planleggingsark til B – Samarbeid og D – Etterarbeid .

A – Forarbeid

10 minutter
Individuelt

Les nøye gjennom planleggingsarket ditt der du har laget et oppdrag, avdekket hvilke kunnskaper og ferdigheter elevene trenger for å løse oppdraget og beskrevet hva ei god løsning på oppdraget inneholder. Ta med arket til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Modellen for utvidet klasserom (40 minutter)

Gå gjennom innholdet i PowerPoint-presentasjonen i fellesskap.

Gruppeoppgave: Øve på å planlegge aktiviteter ut ifra de ulike kunnskapene og ferdighetene et oppdrag krever av elevene (del ut Planleggingsark med eksempel, modul 4).

Planlegg egen undervisning (40 minutter)

Ta utgangspunkt i de konkrete kunnskapene og ferdighetene elevene trenger for å kunne løse oppdraget, og fyll ut siste kolonne i Planleggingsark for eget opplegg.

Planlegg gjennomføringa (10 minutter)

Diskuter når det er hensiktsmessig å gjennomføre de ulike oppleggene dere har planlagt.

Avtal et tidspunkt for D – Etterarbeid der dere skal dele erfaringer fra utprøvinga av oppleggene og planlegge hvordan oppleggene kan implementeres i årsplanene.

C – Utprøving

Avhenger av undervisningsoppleggets omfang
Individuelt

Gjennomfør det planlagte undervisningsopplegget.

D – Etterarbeid

55 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (30 minutter)

Diskuter i grupper:

 • Hva synes du om å planlegge og gjennomføre undervisning som tar utgangspunkt i et oppdrag elevene skal løse?
  • Hvilke fordeler vil du trekke fram?
  • Hvilke utfordringer oppsto?
  • Hvilke justeringer vil du gjøre før neste gjennomføring for at oppleggene skal fungere enda bedre?
 • Hvordan vurderer du elevenes motivasjon og læringsutbytte i dette undervisningsopplegget?
 • Hvordan synes du opplegget fungerte sammenlignet med andre ganger du har involvert andre læringsarenaer i undervisninga?

Noter ned noen punkter fra diskusjonen gruppa vil dele med de andre.

Refleksjon i plenum (15 minutter)

Hver gruppe deler sine punkter med de andre.

Veien videre (10 minutter)

Diskuter hvilke opplegg dere ønsker å implementere i skolens årsplaner.