Modul 3: Læreplanforståelse

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 150 minutter

Målet med denne modulen er å bli kjent med og reflektere over læreplanenes ulike deler, og at dere skal bli mer bevisst på sammenhengen mellom disse.

I denne modulen inneholder C – Utprøving et individuelt arbeid med fokus på progresjon i læreplanen, og ikke tradisjonell utprøving med kolleger eller elever.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

  • Les målet for modulen.
  • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

  • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
  • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.
  • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen til modulen. Den kan dere bruke som støtte til gjennomføring av samlinga.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les kapittel 2.2 og 2.3 i Overordnet del – verdier og prinsipper for opplæringen.

Velg matematikk eller naturfag som fordypningsfag i læreplanen. Les formål med faget og teksten om grunnleggende ferdigheter for det valgte faget.

Reflekter over følgende og ta notater:

  • Hva beskrives som hovedhensikten med faget, og reflekter over hva du mener er formålet med faget?
  • Hvordan kommer de grunnleggende ferdighetene, slik de er beskrevet, til uttrykk i din undervisning?

Ta med notatene med til gjennomføringen av B – Samarbeid.

B – Samarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Gruppearbeid knyttet til forarbeidet (30 minutter)

Sett dere i grupper på tre–fire personer. Presenter for hverandre svarene deres på refleksjonsspørsmålene i A – Forarbeid.

Velg tre punkter dere synes er utfordrende ut fra formål og beskrivelsen av de grunnleggende ferdighetene.

Oppsummer i plenum (25 minutter)

Gruppene legger frem sine punkter for resten av kollegiet.

Diskuter deretter følgende spørsmål på bakgrunn av gruppenes bidrag:

  • Ivaretar vi fagenes formål og de grunnleggende ferdighetene på en god måte ved vår skole?

C – Utprøving

30 minutter
Individuelt

Fokus for denne økta er progresjon i læreplanen.

Se utdrag av filmen fra Utdanningsdirektoratet (00:00–06:22).

Film: Å jobbe med læreplanen, del 4 av 4

Velg et hovedområde i valgt læreplan (matematikk eller naturfag), og vis med eksempler hvordan progresjon kommer til uttrykk i kompetansemålene. Fokuser på kompetansemålene for 1.–10. trinn. Begrunn dine valg av eksempler.

D – Etterarbeid

30 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer (15 minutter)

Bruk samme grupper som i B – Samarbeid.

Del eksemplene dere fant i C – Utprøving. Begrunn hvorfor eksemplene viser progresjon.

Nå har dere fokusert på fagets formål, de grunnleggende ferdighetene og kompetansemålene i en læreplan. Finn minst ett konkret grep dere kan gjøre for å ivareta de ulike delene i læreplanen bedre.

Oppsummer i plenum (15 minutter)

Del de konkrete tipsene dere har funnet.

  • Hva er de største utfordringene for skolen vår, når det gjelder å ivareta alle delene i læreplanen?

Skriv ned de viktigste punktene. Disse bør være utgangspunkt for videre utviklingsarbeid. Det er viktig at dere blir enige om og dokumenterer hvordan punktene skal følges opp.