Modul 1: Synleggjer forståinga til elevane

Oversikt

Tidsbruk heile modulen: 145 minutt + utprøving med elevar

Målet med denne modulen er å bli kjent med ulike måtar å stimulere tenkinga til elevane på som samtidig gjer tenkinga deira synleg for læraren. Dette kan vere til hjelp for å vurdere forståinga til elevane meir presist, både undervegs og til slutt i eit undervisningsforløp.

Ressursar

Førebuing for alle deltakarane

 • Les målet for modulen.
 • Gjer A – Forarbeid før de startar på B – Samarbeid.

Førebuing for den som leiar modulen

 • Les gjennom heile modulen, og førebu deg på å leie B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Sjå gjennom presentasjonen til modulen som de skal bruke som støtte til gjennomføringa.
 • Gi deltakarane beskjed om å gjere A – Forarbeid før de startar på B – Samarbeid.
 • Skriv ut modulheftet til deltakarane dersom de ikkje jobbar digitalt.

A – Forarbeid

20 minutt
Individuelt

Les artikkelen Planlegging av undervisning med fokus på undervegsvurdering (pdf).

Tenk på den siste naturfagstimen du underviste.

 • Kva var læringsmålet for timen?
 • Gjennom kva aktivitetar fekk elevane synleggjort kva dei forsto?
 • Kva typar bevis for forståing kunne du observere?
  Med «bevis for forståing» meiner vi det elevane gjer eller seier i vurderingssituasjonane som gir deg innblikk i kva dei forstår og kor langt dei har komme i å nå måla. Dette blir dermed ei konkretisering av vurderingskriteria.
  Eksempel: Eleven kopla ny informasjonen til eksisterande kunnskap, eleven trakk ut det mest sentrale i oppsummeringa, eleven forklarte fenomenet ved å vise til eit liknande fenomen i eit anna tema eller fag, …

Ta notat, og ta desse med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

85 minutt
Grupper og plenum

Gruppearbeid knytt til forarbeid (15 minutt)

Gå gjennom presentasjonen i fellesskap.
Bruk notata frå forarbeidet og diskuter i grupper.

Teori og fagleg påfyll (30 minutt)

Gå gjennom presentasjonen i fellesskap.
Les artikkelen Elevar på veg mot forståing og svar på leseoppdraga.

Læringsstrategiar for å synleggjere tenkinga til elevane (20 minutt)

Gå i fellesskap gjennom presentasjonen der læringsstrategiane og prinsippa bak blir presentert. Arbeid med strategiane.

Planlegg eiga undervisning (20 minutt)

Gå gjennom presentasjonen i fellesskap.

Deltakarane skal planlegge ein aktivitet der dei brukar ein valt læringsstrategi. Gjennomfør aktiviteten før D – Etterarbeid. De kan velje om de jobbar individuelt eller fleire saman.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt eller fleire saman

Gjennomfør den planlagde aktiviteten der du brukar læringsstrategien. Under gjennomføringa skal du reflektere over i kva grad du opplever at læringsstrategien

 1. stimulerer tankeprosessane hos elevane
 2. gjer det lettare for deg å vurdere kva elevane forstår
 3. bidrar til at fleire elever i klassen får synleggjort forståinga si

D – Etterarbeid

40 minutt
Grupper og plenum

Del erfaringar i grupper (20 minutt)

Gå gjennom presentasjonen i fellesskap.

Sett dykk i grupper, og del erfaringar frå utprøving. Kvar gruppe skal notere tre tips.

Summer opp i plenum (10 minutt)

Gå gjennom presentasjonen i fellesskap.

Summer opp i plenum der kvar gruppe deler dei tre tipsa sine.

Vegen vidare (10 minutt)

Gå gjennom presentasjonen i fellesskap.

Neste modul handlar om kva slags tilbakemeldingar læraren kan gi for å få fram meir informasjon om tenkinga til elevane og korleis denne kan bli brukt som utgangspunkt for vidare undervisning og læring.

Sjå gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.