Modul 3: Vurdering av prosess og produkt

Oversikt

Tidsbruk heile modulen: 140 minutt + utprøving med elevar

Målet med denne modulen er å auke kompetansen i vurdering av elevane når dei jobbar sjølvstendig i grupper over tid. I denne modulen diskuterer de korleis undervegsvurdering kan bli brukt som støtte i den summative vurderinga av elevane.

Ressursar

Førebuing for alle deltakarane

  • Les målet for modulen.
  • Gjer A – Forarbeid før de startar på B – Samarbeid.

Førebuing for den som leiar modulen

  • Les gjennom heile modulen, og førebu deg på å leie B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
  • Sjå gjennom presentasjonen til modulen som de skal bruke som støtte til gjennomføringa.
  • Gi deltakarane beskjed om å gjere A – Forarbeid før de startar på B – Samarbeid.
  • Gi deltakarane beskjed om å ta med modulheftet frå modul 1 dersom de ikkje jobbar digitalt.

A – Forarbeid

15 minutt
Individuelt

Sjå for deg eit undervisningsforløp der elevane jobbar i grupper med praktiske aktivitetar, i stor grad styrer prosessen sjølve, jobbar med eit prosjekt over tid, leverer eit felles produkt eller liknande.

  • Korleis vurderer du elevane undervegs?
  • Korleis skaffar du deg grunnlag for å vurdere måloppnåinga til elevane når perioden er slutt?
  • Kva synest du er utfordrande med vurdering av denne type undervisning?

Ta notat, og ta desse med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

85 minutt
Grupper og plenum

Gruppearbeid knytt til forarbeid (15 minutt)

Gå gjennom presentasjonen i fellesskap.

Bruk notata frå forarbeidet og diskuter i grupper.

Teori og fagleg påfyll (50 minutt)

Gå gjennom presentasjonen i fellesskap. Deltakarane blir presenterte for ulike måtar undervegsvurdering kan bli brukt som støtte i den summative vurderinga.

Planlegg eiga undervisning (20 minutt)

Gå gjennom presentasjonen i fellesskap.

Deltakarane planlegg ein aktivitet der ei planlagd undervegsvurdering blir brukt som støtte i den summative vurderinga.
Aktivitetene skal de gjennomføre før neste samling. Vel om de jobbar individuelt eller fleire saman.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt eller fleire saman

Gjennomfør den planlagte aktiviteten. Under gjennomføringa skal du notere ned bevis på måloppnåinga til elevane og reflektere over korleis dette kan bli brukt som støtte i den summative vurderinga.

Ta med registrerte bevis på måloppnåing til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

40 minutt
Grupper og plenum

Del erfaringar i grupper (20 minutt)

Gå gjennom presentasjonen i fellesskap.

Be deltakarane sette seg i grupper og dele erfaringar frå utprøvinga. Kvar gruppe skal notere tips og punkt frå diskusjonen som dei vil dele i plenum.

Summer opp i plenum (10 minutt)

Ta ei oppsummering i plenum der kvar gruppe deler punkta sine med dei andre.

Vegen vidare (10 minutt)

Bestem kva pakke/modul de vil ta som den neste. Sjå gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.