Realfagsløyper er et kostnadseffektivt verktøy for kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk for ansatte i barnehager og skoler. Realfagsløyper kan enten organiseres internt eller i nettverk med andre skoler/barnehager.

Oppstart på 1-2-3: 1. Sett av tid til fellessamling. 2. Inviter de ansatte til samlingen. 3. Jobb gjennom temaet "Kom godt i gang".

Lokal forankring og gjennomføring

Realfagsløyper gjennomføres lokalt på skolen eller i barnehagen, eller blant ansatte i kommunen. Realfagsløyper tilpasses enkelt lokale behov ved at ansatte på skolen og i barnehagen selv bestemmer tema og framdrift for arbeidet. Dette er i samsvar med Regjeringens nye kompetansemodell, som trådte i kraft 1.1.2018.

Hvorfor er støtte fra ledelsen viktig for å lykkes med kompetanseutvikling?

I gjennomføringa av Realfagsløyper får de ansatte faglig påfyll og konkrete didaktiske verktøy, som de selv skal prøve ut i samarbeid med kolleger i barnehage og skole. Et slikt utviklingsarbeid krever forankring og dette er ei lederoppgave.

Illustrasjonsbilder av ledere

Det er viktig at eiere og ledere prioriterer kompetanseutviklinga, og at det settes av nødvendig tid. Eiere og ledere må inkludere og motivere de ansatte til å ta del i planlegging og gjennomføring av arbeidet. Arbeidet med kompetanseutviklinga bør derfor forankres i årsplanene.

Selv om Realfagsløyper er enkle å ta i bruk for de ansatte i fellesskap, bør det være én person som leder gjennomføringa av modulene. Dette kan være en av de ansatte som også selv deltar, en ressursperson eller noen fra ledelsen.

For å lykkes med utviklingsarbeidet, er det viktig at leder:

 • setter av minimum 2 x 2 timer per måned

 • forankrer arbeidet i årsplanene

 • inkluderer og motiverer de ansatte til å delta i utviklingsarbeidet

 • støtter og veileder slik at de ansatte kan reflektere over og utvikle egen praksis

 • velger én eller flere som leder arbeidet med modulene

Kom godt i gang – med ledere

For en best mulig start anbefaler vi at ledelsen deltar i arbeidet med første tema Kom godt i gang. Temaet gir deltakerne en introduksjon til realfagene. Deltakerne får dessuten ei rekke råd til god gjennomføring, og hjelp til å lage en felles utviklingsplan. Videre i Realfagsløyper vil de ansatte i fellesskap velge didaktiske tema de ønsker å utvikle seg innenfor. Alt innhold er utviklet i tett samarbeid mellom fagdidaktikere og praksisfelt.

Realfagsløyper er delt inn i temaer

Realfagsløyper består av temaer som er delt inn i ulike pakker med moduler. Både antall pakker og antall moduler vil variere.

Temainndeling for barnehage og skole
Barnehage Skole
 • Kom godt i gang
 • Leke- og læringsmiljø
 • Språk og kommunikasjon
 • De yngste barna
 • Helhet og mangfold
 • Kom godt i gang
 • Ambisiøs og utforskende undervisning
 • Djupnelæring
 • Relevans og anvendelse
 • Språk og kommunikasjon
 • Vurdering og tilpasset opplæring

Teori, utprøving og refleksjon

I gjennomføringa av temaene får de ansatte relevant fagstoff og konkrete didaktiske verktøy, som de selv skal prøve ut i samarbeid med kolleger, og i praksis på skole og i barnehage. Etter utprøving får de tid og mulighet til å reflektere omkring fagdidaktikken i fellesskap. Det er refleksjonen over egen praksis, sett i lys av teori, og drøfting med kolleger som ligger til grunn for kompetanseutviklinga.

Modulene er delt opp i A – Forarbeid, B – Samarbeid, C – Utprøving, D – Etterarbeid

Modulene har en fast struktur med A – Forarbeid, B – Samarbeid, C – Utprøving og D – Etterarbeid.

Infomateriell

Trenger du presentasjon, brosjyre, filmer, logoer og illustrasjonsbilder for Realfagsløyper? Se infomateriell.