Realfagsløyper er tilpasset gjeldende læreplan, og er skreddersydd for utviklingsarbeid i læringsfellesskap! I Realfagsløyper belyses sentrale tema og begreper som dybdelæring, kjerneelementer, tverrfaglige tema og grunnleggende ferdigheter. Samtidig beskriver det fagdidaktiske innholdet arbeidsmåter som fremmer skaperglede, utforskertrang og engasjement.

Kobling til overordnet del av læreplanverket

I overordnet del av læreplanverket blir det påpekt at skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap (https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/prinsipper-for-skolens-praksis/profesjonsfellesskap-og-skoleutvikling/), der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin egen praksis. Det står også at gode strukturer for samarbeid fremmer delings- og læringskulturen.

Realfagsløyper er et nettbasert kompetanseutviklingstilbud i fagdidaktikk som er skreddersydd for utviklingsarbeid i profesjonsfaglige læringsfellesskap. Realfagløyper er bygd opp med en fast struktur (http://realfagsloyper.no/slik-bruker-du-realfagsloyper), der deltakerne får mulighet til dele erfaringer, reflektere sammen og prøve ut nye metoder og opplegg. Gjennom å bruke Realfagsløyper utvikler de ansatte en rikere forståelse av god pedagogisk praksis.

deltakere Realfagsløyper

Kobling til fagplanene i læreplanverket

Sentrale tema og begreper

Alle modulene i Realfagsløyper bygger på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, og slik kunnskap bør danne grunnlaget for læreres profesjonsutøvelse. I Realfagsløyper belyser vi sentrale tema og begreper som dybdelæring, kjerneelementer, tverrfaglige tema og grunnleggende ferdigheter. Det fagdidaktiske innholdet beskriver arbeidsmåter som fremmer skaperglede, utforskertrang og engasjement. Dette er viktige prinsipper knyttet til dybdelæring og god læring i matematikk og naturfag (https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/opplaringens-verdigrunnlag/1.4-skaperglede-engasjement-og-utforskertrang/).

Fagenes kjerneelementer

Fagenes kjerneelementer er en ny del av læreplanverket. Kjerneelementer er definert ulikt i matematikk og naturfag. I matematikk tar kjerneelementene utgangspunkt i viktige kompetanser elevene skal tilegne seg, mens kjerneelementene i naturfag er mer basert på fagets emneområder.

Alle de matematikkfaglige modulene i Realfagsløyper kan kobles til de aktuelle kjerneelementene i faget. Samtidig er det viktig å påpeke at matematikkundervisningen sjelden tar for seg ett og ett kjerneelement, og det er derfor naturlig at de fleste moduler kan kobles til flere kjerneelementer. De matematiske kunnskapsområdene gjenspeiles gjennom eksempler og aktiviteter i modulene.

I naturfaglige modulene er det spesielt kjerneelementene naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter og teknologi samt de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling som gjenspeiles. Men også de mer emnespesifikke kjerneelementene energi og materie, jorden og livet på jorden og kropp og helse vil være å finne igjen i de konkrete eksemplene i modulene.

Teknologi og algoritmisk tenkning er relevant i alle fag, og i tillegg ligger programmering i læreplaner for både matematikk og naturfag. I Realfagsløypene er det flere moduler som knytter sammen dybdelæring og teknologi i realfagene. De finnes også moduler som kopler didaktisk refleksjon til programmering og algoritmisk tenkning i både matematikk og naturfag.

Vurdering og tilpasset opplæring

I lærerplanene er det tydeliggjort at god vurdering inkluderer underveisvurdering, og det er en nøkkel til å tilpasse undervisningen til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet. Videre er det i hvert fag spesifisert hvordan underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget på ulike trinn.

I modulene i Realfagsløyper som handler om vurdering og tilpasset undervisning, finnes ressurser som kan bidra til læreres arbeid. I modulene gis eksempler og verktøy til hvordan støtte og veilede elevene til å kunne sette seg mål, velge egnede framgangsmåter og vurdere sin egen utvikling. Det er også flere moduler med fokus på elever med stort læringspotensial.