Modul 3: Utforskende undervisning i matematikk

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 240 minutter + utprøving med elever
Utforsking og problemløysing

Målet med denne modulen er å få innsikt i hvorfor forskning anbefaler å legge vekt på «Utforskende matematikkundervisning», og å kjenne til hva som ligger i denne formen for undervisning. I tillegg skal dere planlegge, gjennomføre og reflektere over et undervisningsopplegg der elevene arbeider utforskende.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Sørg for at alle deltakerne har artikkelen «Utforskende matematikkundervisning» tilgjengelig til forberedelsen.
 • Se gjennom presentasjonen og gjør eventuelle tilpasninger.
 • Sett deg inn i oppgavene som skal forberedes til undervisningen.
 • Sørg for at utstyr og kopier av oppgavene er tilgjengelig når dere starter på B – Samarbeid.

A – Forarbeid

45 minutter
Individuelt

Les artikkelen «Utforskende matematikkundervisning».

Tenk på din egen undervisning. Har du praktisert utforskende undervisning i den betydningen du finner i artikkelen? Gi eksempler hvis du har.

Noter noen stikkord som du tar med deg til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

120 minutter
Individuelt, grupper og plenum

Drøfte teori - IGP (30 minutter)

Individuelt (5 minutter)

Se over notatene du har gjort under forberedelsen.

Grupper (15 minutter)

Del refleksjoner rundt artikkelen. Velg en person fra gruppen som legger fram to momenter dere vil dele i plenum.

Plenum (10 minutter)

Del tanker om momentene gruppene har valgt ut. Noter stikkord som dere kan ta opp igjen under
D – Etterarbeid.

Analyser en undervisningssekvens (30 minutter)

Tenk gjennom følgende spørsmål mens dere ser filmen «Introduksjon til trigonometri».

 • Er det samsvar mellom det artikkelen beskriver som utforskende undervisning og det du ser i filmen? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Pek på situasjoner fra filmen som du mener underbygger dine vurderinger og refleksjoner.

Del refleksjoner i plenum.

Film: «Introduksjon til trigonometri»

Prøve ut aktivitet (30 minutter)

Individuelt (15 minutt)

Prøv ut aktiviteten «Magisk trekant». Løs oppgaven selv.

Aktiviteten «Magisk trekant»

Plasser tallene 1-6 i en trekant slik at summen av tallene langs de tre kantene er den samme.

Eksempel på trekant uten lik sum av tallene på kantene.

Image

 

Gruppe (15 minutter)

Diskuter ulike strategier og løsninger.

Planlegge en undervisningsøkt med egne elever (30 minutter)

Diskuter bruk av «Magisk trekant» i egen undervisning.

 • Hvordan skal elevene settes i gang?
 • Hvordan skal de organiseres?
 • Hvordan skal lærer veilede elever som ikke kommer i gang, står fast eller anser seg som ferdig?
 • Hvordan kan elevene komme til å svare på oppgaven?
 • Hvordan kan oppgaven utvides?

Gruppa planlegger et undervisningsopplegg med aktiviteten «Magisk trekant».
Under planleggingen kan dere bruke dokumentet «Beskrivelse Magisk trekant».

Opplegget skal gjennomføres før dere starter med D - Etterarbeid.

C – Utprøving

En hel (eller deler av) undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør den planlagte aktiviteten der du bruker utforskende undervisning.

Under gjennomføringen skal du reflektere over

 • om elevene kommer i gang og er motivert.
 • hvordan du kan veilede elevene uten å ta fra dem egen utforsking.

Lag et kort refleksjonsnotat til økta. Illustrer med konkrete eksempler. Ta med notatet til
D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

75 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (40 minutter)

 • Gikk opplegget som planlagt? Hva kan eventuelle avvik skyldes?
 • Ble elevene engasjert? Hva bygger du din vurdering på?
 • Fikk du fram elevenes forslag, forklaringer og tenkemåter? Gi konkrete eksempler.
 • Hvilke utfordringer møtte du under gjennomføringen?

Spørsmål til drøfting:

 • På hvilken måte og i hvilket omfang har dere undervist etter prinsippene for utforskende matematikkundervisning?
 • Hvordan vil dere øve på å legge opp undervisningen mer utforskende enn dere gjør i dag?
 • Hvilke styrker og svakheter ser dere ved det dere har gjort før?
 • Hva kan dere bli bedre på?

Hver gruppe noterer tre punkter de vil jobbe videre med. Punktene deles med resten av kollegiet.

Diskuter og oppsummer i plenum (30 minutter)

Hver gruppe deler et par erfaringer med kollegene.

Lag et notat med felles erfaringer og de stikkordene dere har notert under B – Samarbeid.

 • Vil erfaringer fra arbeidet med denne modulen få innvirkning på skolens utviklingsplan?
 • Hvilke endringer eller justeringer skal dere i så fall gjøre?

Veien videre

Bli enige om hvilken pakke dere nå skal arbeide med og se hva som skal forberedes til neste samling.

Pakken “Å lede faglige samtaler i matematikk” passer som en fortsettelse.