Modul 1: Begrepsutvikling

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 100 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er at personalet utvikler sin kompetanse om hva begreper er og hvordan de kan bidra til at barna utvikler forståelse for matematiske og naturfaglige begreper. Å utvikle barnas forståelse for begreper er en viktig del av realfag.

Rammeplanen

Kommunikasjon, språk og tekst

Barnehagen skal bidra til at barna

 • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd.

Antall, rom og form

Barnehagen skal bidra til at barna

 • utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper.

Personalet skal

 • bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye, og se raskt gjennom modulen (A–D).
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

A – Forarbeid kan gjøres individuelt før eller i forbindelse med B – Samarbeid. A – Forarbeid og B – Samarbeid kan gjennomføres i løpet av ett personalmøte. C – Utprøving skjer i barnehagehverdagen. D – Etterarbeid kan gjennomføres i løpet av ett personalmøte.

Skriv ut begrepstrekanten på A3-ark, ett ark til hver gruppe. Den kan skrives ut i farger eller i gråtoner.

 

 

A – Forarbeid

10 minutter
Individuelt

Se filmen om begrepsutvikling.

 

B – Samarbeid

60 minutter
Grupper

Samarbeidsoppgave (30 minutter)

Samarbeidsoppgave (30 minutter)

Jobb sammen i små grupper (3 – 4 deltakere). Dere skal fylle ut begrepstrekanten. Fyll ut slik:

 1. Begrep: Velg et realfaglig begrep som barna kan være interessert i, f.eks. et av disse: flyte, gjennom, pyramide, hull, rund, åtte, luft.
 2. Erfaringer: Skriv ned ei liste over situasjoner, ting og observasjoner der barna møter dette begrepet.
 3. Begrepsinnhold: Skriv ned hva dette begrepet handler om.
  • Hva handler begrepet om for dere?
  • Hva handler begrepet om for barna?
  • Hva kan barna lære om dette begrepet som de ennå ikke vet?
 4. Begrepsuttrykk: Skriv ned hvilke uttrykk (ord, gester, tegning, symboler eller lignende) som brukes for å betegne dette begrepet.
  • Hvilke uttrykk bruker dere når dere kommuniserer om begrepet?
  • Hvilke uttrykk bruker barna når de kommuniserer om dette begrepet?
  • Hvordan kan barnas uttrykk bli rikere?

Planlegg egen utprøving (30 minutter)                                                                              

Planlegg et prosjekt som fremmer barnas forståelse av det valgte begrepet. Prosjektet skal gjennomføres før neste samling. Dere som er på samme avdeling/barnegruppe skal jobbe sammen.

Legg til rette for at barna kan gjøre varierte erfaringer med det valgte begrepet for å utvide barnas begrepsforståelse (innhold og uttrykk). (OBS: Barna skal ikke fylle ut begrepstrekanten!)

C – Utprøving

Den tiden det tar
Gjennomføres sammen med barn

Dere skal gjennomføre det dere planla i B – samarbeid. Observer hvordan barna viser sin forståelse av begrepet.

D – Etterarbeid

30 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 minutter)

Reflekter over følgende spørsmål:

 1. Hvilke erfaringer fikk barna med begrepet?
 2. Hvilke uttrykk brukte barna om begrepet?
 3. Hvordan bidro erfaringene til at barnas forståelse for begrepet ble utvidet?
 4. Hvordan kan dere jobbe videre med det valgte begrepet?
 5. Hva har dere lært i utprøvingen som dere vil ta med dere til arbeid med andre realfaglige begreper?

Oppsummer i plenum (5 minutter)

Oppsummer i plenum hvordan dere kan jobbe med realfaglige begreper fremover.

Veien videre (5 minutter)

Bli enige om veien videre, og se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.