Modul 2: Representasjoner

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 85 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å lære hvorfor barn må få uttrykke sine matematiske ideer og strategier med ulike representasjoner. Modulen gir et eksempel på en telleaktivitet som legger til rette for at barn får erfaring med ulike representasjoner som dere skal prøve ut med egen barnegruppe.

Rammeplanen

Antall, rom og form

Barnehagen skal bidra til at barna

 • utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
 • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaringe med ulike måter å uttrykke dette på

Personalet skal

 • styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye og se raskt gjennom modulen (A–D).
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

Begge tekstene skal leses i A – Forarbeid. Tekstene kan skrives ut slik at personalet kan lese dem på forhånd.

Foreberedelse til B – Samarbeid og C – Utprøving:

Vurder hvordan dere skal samle inn dokumentasjon på barnas representasjoner etter hva slags tillatelser og utstyr som er tilgjengelig på enheten. Barnas representasjoner skal diskuteres i etterkant, og det må derfor være mulig å se på bilder/film på (stor)skjerm hvis dere velger dette. Kopi av barns tegninger er tilstrekkelig om man ikke har prosjektor/skjerm.

Foreberedelse til D – Etterarbeid:

Det er lurt på forhånd å gjøre klar kopier, film eller bilder av representasjonene dere samlet inn under utprøvinga, slik at de er tilgjengelige for deltakerne når de skal dele sine erfaringer.

A – Forarbeid

20 minutter
Individuelt

Les tekstene Representasjoner i barnehagen og Skråninga barnehage forteller. Tekstene danner grunnlaget for utprøvinga dere skal forberede i B – Samarbeid.

B – Samarbeid

30 minutter
Grupper

Dere skal planlegge egen utprøving av en aktivitet som legger til rette for at barna får uttrykke sine ideer med egne representasjoner.

Når dere gjennomfører aktiviteten, skal dere observere ett eller flere barn og samle inn eller ta bilde av barnas representasjoner. Disse skal dere diskutere etter utprøvinga, i D – Etterarbeid.

Planlegge egen utprøving                                                             

Dere skal planlegge en aktivitet som legger til rette for at barna får uttrykke sine ider med egne representasjoner. Dere kan bruke aktiviteten som er beskrevet i Skråninga barnehage forteller og planlegge ei utprøving av en lignende telleaktivitet. Hensikten med aktiviteten er at den skal gi barna mulighet til å uttrykke sine egne ideer, slik at dere kan diskutere dem i etterkant, ikke nødvendigvis gi barna erfaringer med å telle. Dere kan derfor også velge en annen aktivitet som passer barnas interesser.  

Aktiviteten skal tilpasses alder og størrelse på barnegruppa dere vanligvis jobber med.

Når dere planlegger, skal dere avgjøre:

 1. Hva skal dere telle/undersøke? Vil dere finne fram noe, eller vil dere bruke noe dere har lagt merke til at barna vanligvis er interessert i?
 2. Hvordan vil dere inspirere barna til å komme i gang uten å styre barna mot en bestemt måte å telle på eller bare mot å finne ut hvor mange det er? Hvilke spørsmål vil dere stille?
 3. Hvordan skal barna dele ideene sine med hverandre? Vil dere tilby brikker, blyant og papir? Hvordan kan dere tilby dette uten å styre barna for mye?
 4. Hvem skal lede aktiviteten?
 5. Hvem skal observere aktiviteten?
 6. Skal dere observere ett barn eller ei gruppe?
 7. Hvordan skal dere samle inn/dokumentere barnas representasjoner (film, foto, kopiere)?

C – Utprøving

Den tida det tar
Gjennomføres av personalet med en gruppe barn

Dere skal nå prøve ut aktiviteten dere planla i B – Samarbeid. Husk at dere skal observere og samle inn barns representasjoner til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

35 minutter
Grupper og plenum

Dere skal i fellesskap se på noen eksempler på barns representasjoner som dere samlet inn i utprøvinga. Dere skal diskutere hvilke matematiske ideer som kommer til syne og presentere noen av punktene dere diskuterer i plenum.

Erfaringsdeling i grupper (20 minutter)

Sett dere sammen i grupper hvis dere er mange. Hvis ikke, gjennomfører dere erfaringsdelinga i plenum.

Se på representasjonene dere har samlet inn.

Diskuter:

 1. Hvilke representasjoner brukte barna? Forklarte de med språk, lagde tegninger, brukte materiell, skrev tall-symbol eller noe annet?
 2. Var det noen barn som endret sin representasjonsmåte underveis? Hva var grunnen til at de endret måte?
 3. Hvordan var sammenhengen mellom barnas muntlige representasjon og hvordan de valgte å representere det skriftlig?
 4. Hvilke matematiske ideer legger dere merke til med de ulike representasjonene?  

Velg ut minst to ting dere har diskutert som dere vil dele i plenum.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Hver gruppe deler minst to ting de har diskutert på gruppa med de andre deltakerne.

Diskuter hvordan dere kan anvende det dere har lært i denne modulen i andre fagområder i rammeplanen, f.eks. i natur, miljø og teknologi.

Veien videre (5 minutter)

Bli enige om veien videre og se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.