Modul 2: Samspill og samtale – å gripe muligheten

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 110 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å bli kjent med ulike strategier personalet kan bruke i møte med barns oppdagelser ute i naturen. Personalet skal bli bevisst på hvordan man tar tak i situasjoner som oppstår, og hvordan en samtale med barn kan gjennomføres.

Rammeplanen

Barnehagens arbeidsmåter

Personalet skal

 • ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid (…)
 • stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting

Kommunikasjon, språk og tekst

Barnehagen bidra til at barna

 • uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
 • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd

Personalet skal

 • inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter.
 • invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål

Natur, miljø og teknologi

Barnehagen bidra til at barna

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold

Personalet skal

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring

Antall, rom og form

Fagområdet handler om:

 • å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet.
 • å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.
 • å stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing.

Barnehagen skal

 • synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende.

Personalet skal:

 • legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

I temaet Kom godt i gang jobbet dere med modulen Samtaler og spørsmål. Der leste dere om oppmerksomhetsfasene og åpne og lukkede spørsmål i artikkelen Den gode, vedvarende samtalen. Dere jobbet med å bruke åpne spørsmål sammen med barna for å drive en samtale videre i et planlagt opplegg. Før du starter på modulen, kan du gjerne lese gjennom artikkelen Den gode, vedvarende samtalen.

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid før dere møtes til B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere møtes til B – Samarbeid.
 • Samtykke: I denne modulen kan dere filme gitte situasjoner som dokumentasjon. Sørg for at dere har de samtykker som kreves ved bruk av film og foto. Etter at modulen er ferdig skal alle mediefiler slettes fra alle enheter som er brukt.

Samtykke ved bruk av film og bilder i barnehagen

I denne modulen kan dere filme gitte situasjoner som dokumentasjon. Sørg for at dere har de samtykker som kreves ved bruk av film og foto. Etter at modulen er ferdig skal alle mediefiler slettes fra alle enheter som er brukt.

 

A – Forarbeid

20 minutter
Individuelt

Les artikkelen Nøkler til samspill og samtale, og noter ned det du mener er de viktigste punktene i artikkelen.

B – Samarbeid

45 minutter
Grupper

1. Gruppearbeid knyttet til forarbeid (15 minutter)

Ta frem notatene fra A – Forarbeid.

Del punktene med hverandre og kommenter hverandres punkter.

Diskuter de ulike delene i teksten opp mot egen praksis i barnehagen.

 • På hvilken måte involverer du deg i barns utforsking og lek i dag?

 • I hvilke situasjoner er det riktig å involvere seg i barns utforsking og lek?

2. Film: Samtaler med barn (15 minutter)

Se filmen Den gode samtalen fra Utdanningsdirektoratet sammen. Denne utdyper samtalens betydning i barnehagen.

Med bakgrunn i filmen og artikkelen, diskuter hvorfor samtalen i naturen er viktig.

3. Planlegg utforskning (15 minutter)

Planlegg en tur med barnegruppen til skogen eller et annet naturområde. Underveis i turen vil det oppstå situasjoner hvor barna finner noe som er interessant. Dere skal dokumentere hvordan dere følger opp denne situasjonen.

Dokumenter situasjonen med film (mobilkamera), slik at dere kan se på dette og diskutere senere. Forbered dere på at en som ikke involverer seg i samtalen med barna får filmet situasjonen. Alle bør ha et mobilkamera lett tilgjengelig.

Tips til filming

I planlagte aktiviteter bør kamera stå på et stativ litt bortenfor selve situasjonen, men nærme nok til at lyden kommer godt med. Hvis det ikke brukes stativ bør den som filmer være så stasjonær som mulig, slik at kamera ikke forstyrrer situasjonen.

I spontane aktiviteter kan introduksjon av kamera fort forstyrre situasjonen og aktiviteten kan stanse og dreie seg om kamera i stedet. Det er lurt å filme fra avstand og nærme seg situasjonen sakte.

 

C – Utprøving

Den tida det tar
Flere sammen med en gruppe barn

Gjennomfør aktiviteten dere planla i B – Samarbeid.

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (30 minutter)

Den som blir filmet, velger ut en situasjon som skal vises. Vis gjerne situasjoner som ikke gikk så bra, fordi det ligger mye læring i det. Diskuter interaksjonene mellom den ansatte og barnet/barna opp mot det dere leste og diskuterte i A – Forarbeid og B – Samarbeid.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Ta ei oppsummering i plenum der hver gruppe deler erfaringene sine med de andre deltakerne.

Veien videre (5 minutter)

Bestem hvilken pakke/modul dere vil ta som den neste. Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.