Modul 2: Elevintervju

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 190 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å få erfaring med elevintervju som verktøy for å få innblikk i elevenes tenkning og forståelse.

Oppgaver og elevsvar i denne modulen er knyttet til forståelse av likhetstegnet. Dere får innblikk i ulike oppgaver som kan avdekke misoppfatninger og eksempler på elevsvar som kan tyde på at elevene er i misoppfatninger.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen. Den kan du bruke som støtte til gjennomføring av samlinga. Gjør eventuelle endringer i presentasjonen. Er dere få, kan det eksempelvis være naturlig å kutte oppsummering i plenum.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.
 • Gjør avtale med en kollega om å notere under oppsummering av diskusjonen i D – Etterarbeid.
 • Kopier Diagnostiske oppgaver knyttet til likhetstegnet til deltagerne.

A – Forarbeid

20 minutter
Individuelt

Les utdraget Gjennomføring av elevintervju.

Svar på følgende refleksjonsspørsmål, og ta med notatene til B - Samarbeid:

 • Hva er hensikten med elevintervju?
 • Hva er lurt å tenke igjennom før intervjuet?
 • Hvilke spørsmål kan det være lurt å starte intervjuet med?
 • Hva tror du vil være den største utfordringen for deg i gjennomføringen av elevintervju?

B – Samarbeid

100 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet i grupper (30 minutter)

Bruk notatene fra forarbeidet og diskuter i grupper på tre–fire personer:

 • Hva er hensikten med elevintervju?
 • Hva er lurt å tenke igjennom før intervjuet?
 • Hvilke spørsmål kan det være lurt å starte intervjuet med?
 • Hva tror du vil være den største utfordringen for deg i gjennomføringen av elevintervju?

Oppgaver knyttet til likhetstegnet (30 minutter)

Løs oppgavene i Diagnostiske oppgaver knyttet til likhetstegnet individuelt.

Ta utgangspunkt i spørsmålene nedenfor og diskuter i grupper:

 • Hvilke typer oppgaver tror dere at eleven vil løse riktig?
 • Hvilken type feilsvar kan dere få på de ulike oppgavene?
 • Hvilken tankegang ligger bak?
 • Hvilke spørsmål kan egne seg i et elevintervju for å få tak i elevenes tenking?

Velg én oppgave dere tror vil være utfordrende for elevene, og presenter den i plenum.

Analyser elevsvar (15 minutter)

Diskuter elevsvarene i plenum, med bakgrunn i gruppediskusjonene.

Planlegg elevintervju (25 minutter)

Planlegg elevintervju der dere skal undersøke elevenes forståelse av likhetstegnet.

Velg to-tre elever dere vil intervjue.

 • Velg minst en oppgave dere tror elevene vil få til.
 • Velg oppgaver dere tror vil være utfordrende for de ulike elevene.
 • Tenk igjennom hvilke elevsvar dere vil få på de ulike oppgavene.
 • Tenk igjennom gode oppfølgingsspørsmål.

Planlegg hvordan dere vil gjennomføre elevintervjuene.

 • Dokumentere elevenes tanker (notater/lydopptak).
 • Legg til rette for at elevene får en fin opplevelse.
 • Ikke vis hva dere tenker om elevenes resonnement under intervjuet – la elevene få stå for snakkingen.

C – Utprøving

Del av en undervisningstime. Tidsbruk avhenger av hvor mange elever som skal intervjues.
Individuelt

Gjennomfør planlagt elevintervju. Legg til rette for at eleven får en god opplevelse. Noter underveis eller bruk lydopptak. 

En måte å gjennomføre intervjuet på er Newmans analyse:

 1. Kan du lese spørsmålet for meg? (Lese)
 2. Hva spørres det etter i oppgaven? (Forstå)
 3. Kan du fortelle meg en måte å finne svaret på? (Bearbeide)
 4. Kan du vise meg hvordan du fant svaret og si meg hvordan du går fram for å finne det? (Beskrive framgangsmåte)
 5. Kan du nå skrive svaret på oppgaven? (Avkode)

Analyser resultatene av elevintervjuene, sett i lys av litteratur og diskusjoner.

D – Etterarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 minutter)

Gå sammen i grupper med tre–fire personer og del erfaringene fra utprøvingene.

Hver gruppe noterer et par momenter som skal deles i plenum.

 • Hva ga elevintervjuene svar på?
 • Hvilke misoppfatninger ble avdekt?
 • Hvordan skal informasjonen brukes?
 • Hvor og når kan disse misoppfatningene være et problem?

Diskuter og oppsummer i plenum (10 minutter)

Hver gruppe presenterer momentene de har valgt.

Refleksjon rundt elevintervju som metode (30 minutter)

Diskuter (noen av) spørsmålene i kollegiet, og prøv å bli enig om felles praksis for din skole/nettverk.

 • Hvilke erfaringer har dere gjort dere ved å bruke elevintervju til å avdekke elevenes tenking?
 • For hvilke typer elever mener dere elevintervju egner seg?
 • For hvilke typer oppgaver mener dere elevintervju egner seg?
 • Hvilke utfordringer ser dere med metoden?
 • Hvordan kan tankene med elevintervju videreføres og implementeres som en naturlig del av undervisningen deres?

En i kollegiet noterer konklusjonene om felles praksis. Diskuter hva dere gjør videre med dokumentet.