Modul 2: Aktivere og kartlegge forkunnskaper

Oversikt

170 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å bli bevisst på det å aktivere og kartlegge elevenes forkunnskaper som utgangspunkt for læring. Basert på teori og erfaringsdeling skal deltakerne planlegge undervisning hvor de aktiverer og kartlegger elevenes forkunnskaper tilknyttet et faglig tema de jobber med.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

 • Gjør deg kjent med Naturfagsenterets nettside for læringsstrategier (naturfag.no), spesielt Metoder for å aktivere forkunnskaper.
 • Skriv ut til deltakerne, hvis de ikke jobber digitalt:
  • Aktivere og kartlegge forkunnskaper
  • Metoder for å aktivere forkunnskaper

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt
 1. Hvorfor er det viktig å aktivere elevenes forkunnskaper?
 2. Hvorfor er det viktig å kartlegge elevenes forkunnskaper?

Begrunn svarene dine.

Tenk på din egen undervisning og reflekter over hva du gjør for å aktivere og kartlegge elevenes forkunnskaper i naturfag, og hvorfor du gjør det.  Tenk også over om det er noen likheter og forskjeller mellom det å aktivere og det å kartlegge elevenes forkunnskaper. Noter et eller to eksempler fra egen undervisning om hvordan du aktiverer og kartlegger elevenes forkunnskaper og eksempler på ressurser du eventuelt bruker.

Ta med svarene/notatene dine til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

95 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet i grupper (20 minutter)

Bruk notatene fra forarbeidet og diskuter i grupper på tre–fire personer:

 1. Hvorfor er det viktig å aktivere elevenes forkunnskaper?
 2. Hvorfor er det viktig å kartlegge elevenes forkunnskaper?
 3. Hva gjør dere for å få til dette?

Gruppene deler i plenum kort det de har diskutert (ett–to minutter).

Faglig påfyll (20 minutter)

Dere skal jobbe med artikkelen Aktivere og kartlegge forkunnskaper (pdf) gjennom tre leseoppdrag. Artikkelen viser hvorfor det er viktig å fokusere på elevenes forkunnskaper, og den gir eksempler på noen metoder som kan brukes til dette formålet.

Jobb med ett leseoppdrag av gangen. Når alle tre leseoppdrag er løst, skal dere dele svarene i plenum. Svarene i PowerPoint-presentasjonen kan brukes som veiledning. Leseopdragene:

 1. Hva sier artikkelen om hensikten med å aktivere elevenes forkunnskaper?
 2. Hva sier artikkelen om hensikten med å kartlegge elevens forkunnskaper?
 3. Hvorfor er det lurt at læreren går rundt i klassen når eleven jobber med grubletegninger?

Knytt teori og erfaringer til egen praksis (15 minutter)

Ta utgangspunkt i artikkelen dere har jobbet med, og diskuter i grupper på tre–fire personer hvordan grubletegningene dere prøvde ut i eget klasserom egnet seg til å aktivere og/eller kartlegge elevenes forkunnskaper i et bestemt tema. Noter noen stikkord om hvorfor eller hvorfor ikke grubletegningene er egnet til dette formålet. Oppsummer innholdet av gruppediskusjonene i plenum.

Metoder for aktivering og kartlegging av forkunnskaper (25 minutter)

Gå gjennom de ulike metodene fra artikkelen Aktivere og kartlegge forkunnskaper (pdf) og nettsiden Metoder for å aktivere forkunnskaper (naturfag.no) i fellesskap.

Oppsummer i plenum hvorfor det er viktig å fokusere på forkunnskaper i undervisninga.

Planlegg egen undervisning (15 minutter)

Jobb individuelt eller parvis, og planlegg undervisning der minst to av metodene for å aktivere og kartlegge elevenes forkunnskaper blir brukt. Velg blant metodene som er beskrevet i artikkelen Aktivere og kartlegge forkunnskaper (pdf) og nettsiden Metoder for å aktivere forkunnskaper (naturfag.no). Målet med å bruke disse metodene er todelt:

 1. Vekke elevenes engasjement gjennom aktivering av eksisterende kunnskap om et tema
 2. Gi læreren informasjon om elevenes forståelse av et tema

Aktiviteten skal gjennomføres med elever (C – Utprøving) før dere møtes til D – Etterarbeid.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør de planlagte metodene for å aktivere og kartlegge forkunnskaper i undervisninga di. Under gjennomføringa skal du reflektere over i hvilken grad du opplever at metoden:

 1. Fører til at elevene lager koblinger til tidligere kunnskaper og erfaringer
 2. Gir deg informasjon om elevenes forståelse

Du skal også reflektere over hvilke tegn (evidens) på koblinger og forståelse du observerer hos elevene dine. Noter tankene dine og forbered deg på å dele tanker og erfaringer når dere møtes til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (30 minutter)

Del erfaringer fra utprøvingene. Hver gruppe skal notere et par eksempler på hvordan de fikk elevene til å lage koblinger mellom nytt fagstoff og tidligere kunnskaper og erfaringer. I tillegg skal hver gruppe notere et par eksempler for hvordan de fikk informasjon om elevenes forståelse.

Oppsummer i plenum (20 minutter)

Oppsummer i plenum der hver gruppe deler tipsene sine.

Veien videre (10 minutter)

Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i det som blir deres neste modul.