Modul 1: Prinsipper for god underveisvurdering

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 140 minutter + utprøving med elever

Vi anbefaler at dere har gjennomført modul 1, 2M og 3 i pakke 1, Realfagene i skolen i tema Kom godt i gang før dere starter arbeidet med denne pakken.

Målet med denne modulen er å bli kjent med prinsippene for læringsfremmende underveisvurdering, og å kunne reflektere over egen praksis i lys av prinsippene.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

20 minutter
Individuelt

Les teksten (udir.no) om de fire prinsippene for læringsfremmende underveisvurdering.

Svar på disse refleksjonsspørsmålene. Ta med notater til B - Samarbeid.

 • Hvilket av de fire prinsippene føler du at du best ivaretar i din daglige matematikk- og/eller naturfagsundervisning? Begrunn svaret i stikkordsform.
 • Hvilket av de fire prinsippene er mest utfordrende å ivareta i din daglige matematikk- og/eller naturfagsundervisning? Begrunn svaret i stikkordsform.

B – Samarbeid

75 minutter
Grupper og plenum

Oppstart (15 minutter)

Felles gjennomgang av de fire prinsippene for læringsfremmende underveisvurdering. Bruk presentasjon.

Gruppediskusjon og deling i plenum (20 + 10 minutter)

Diskuter følgende spørsmål i grupper på tre–fire personer:

 • Hva legger dere i hvert av de fire prinsippene? Konkretiser ved hjelp av eksempel fra egen undervisning i matematikk og naturfag.
 • Hvilket prinsipp klarer dere best å ivareta i matematikk- og/eller naturfagundervisningen?
 • Hvilket prinsipp synes dere er mest utfordrende å ivareta i matematikk- og/eller naturfagundervisningen?

Hver gruppe velger to punkter fra diskusjonen som deles i plenum.

Felles planlegging (30 minutter)

Gruppa planlegger en undervisningsaktivitet i matematikk eller naturfag, med fokus på ett av de fire prinsippene. Alle på gruppa skal ta utgangspunkt i samme fag og fokusere på samme prinsipp, men aktiviteten kan tilpasses ulike trinn.

C – Utprøving

Hel (eller del av) undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør den planlagte aktiviteten. Under gjennomføringen skal du reflektere over i hvilken grad du klarte å ivareta det valgte prinsippet.

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i gruppe (20 minutter)

Del erfaringer i de samme gruppene som under B – Samarbeid. Diskuter:

 • Hvilke «grep» fungerte bra?
 • Hva kunne eventuelt ha vært gjort for å ivareta prinsippet enda bedre?

Forbered dere på å legge fram en suksesshistorie fra utprøvingen.

Oppsummer i plenum (20 minutter)

Suksesshistorier deles.

Veien videre (5 minutter)

Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i neste modul, og bli enige om veien videre.