Modul 3M: Vurdering i matematikk

Oversikt

185 minutter + utprøving

Denne modulen bygger på arbeidet fra modul 2 i denne pakken.

Utforsking og problemløysing, Resonnering og argumentasjon, Representasjon og kommunikasjon

Målet med denne modulen er å kunne vurdere elevers arbeid med problemløsing, stille spørsmål som hjelper elevene framover i læringsprosessen og planlegge videre undervisning som tar utgangspunkt i de vurderinger som gjøres.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjonen til modulen. Den bruker dere som støtte til gjennomføringa.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.
 • Skriv ut planleggingsdokument/undervisningsnotat til deltakerne.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les deler av artikkelen Lærerens tilbakemeldinger og elevenes motivasjon. Les side 165-167 (første kolonne) og side 171 -176 (spesielt fokus på s. 171 og 175-176).

Reflekter over følgende spørsmål i lys av det du har lest:

 • Hva er fordelene med å ha fokus på det eleven kan/ikke kan framfor utelukkende å gi ros for innsats og oppnådd resultat?
 • Artikkelen sier noe om forholdet mellom innsats og evner. Hvordan kan tilbakemeldinger gi elevene tro på at innsats er avgjørende for å lære matematikk?
 • Hva kjennetegner tilbakemeldinger som kan motivere elevene til videre læring?

Ta notater.

Noter eksempler på noen av de siste tilbakemeldingene du har gitt i matematikk.

Ta med alle notater til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

110 minutter
Grupper og plenum

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (20 minutter)

Bruk notatene fra A – Forarbeid som grunnlag for en diskusjon av refleksjonsspørsmålene i grupper på 3–4 lærere.

 • Hva er fordelene med å ha fokus på det eleven kan/ikke kan framfor utelukkende å gi ros for innsats og oppnådd resultat?
 • Artikkelen sier noe om forholdet mellom innsats og evner. Hvordan kan tilbakemeldinger gi elevene tro på at innsats er avgjørende for å lære matematikk?
 • Hva kjennetegner tilbakemeldinger som kan motivere elevene til videre læring?

Oppsummer diskusjonen i plenum.

Knytt erfaringer fra egen praksis til teori (15 minutter)

Arbeid sammen i par

Se på de siste tilbakemeldingene dere har gitt i matematikk.

 • Er disse tilbakemeldingene i tråd med det artikkelen sier om kvalitativt gode tilbakemeldinger?
 • Har dere klart å få fram hva eleven mestrer og å peke framover?
 • Hvordan kunne dere eventuelt ha gitt enda bedre tilbakemeldinger til elevene?

Dagens oppgave (15 minutter)

Løs oppgaven i grupper på 3–4 lærere:

Oppgave: Kalle Kanin

Kalle Kanin skal opp ei trapp med 10 trinn. Han kan enten hoppe ett eller to trinn av gangen. På hvor mange ulike måter kan Kalle komme til toppen av trappa?

 

 • Kan dere finne en annen framgangsmåte for å finne løsningen på oppgaven enn den dere brukte først?
 • Hva om trappa hadde hatt fire trinn? Eller fem?
 • Kan dere finne noen mønster eller sammenhenger i tallmaterialet deres? Hvorfor blir løsningen slik?
 • Hvilke matematiske begrep og strategier kan være faglige mål i denne aktiviteten?

Film: Kalle Kanin på alle trinn

Vurdering (25 minutter)

Dere vil nå se noen filmklipp. Klippene viser elever som arbeider med oppgaven «Kalle Kanin».

Etter hvert filmklipp kommer noen diskusjonsspørsmål. Diskuter i grupper.

Klipp 1

Her er det en deltaker fra en annen gruppe som kommer inn for å høre hva klassekameratene har funnet ut så langt.

Diskuter følgende i grupper:

 • Hvordan vil dere vurdere og gi innspill til en slik diskusjon om notasjon mellom elever?
 • Hvis dere hadde fått dette som en skriftlig besvarelse, hvordan hadde dere da vurdert og gitt tilbakemelding på arbeidet?

Klipp 2

 • Hvordan gir læreren innspill til denne gruppa?
 • Mener dere det er gode innspill, hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvilke innspill ville dere ha gitt?

Klipp 3

Hvordan fungerte lærerens innspill for gruppas videre arbeid?

Jentene prøvde seg tidlig med litt prøving og feiling og kom ikke fram til noen klar framgangsmåte. De kom i gang på nytt etter at de fikk tips fra læreren om å prøve enklere situasjoner.

 • Hvordan vurderer dere elevenes forståelse ut fra de klippene dere har sett?

I presentasjonen finner dere to elevbesvarelser.

Diskuter følgende i grupper:

Hvilke tilbakemeldinger kan dere gi i etterkant av arbeidet, som elevene kan ta med seg til videre arbeid med lignende oppgaver?

Oppsummer (10 minutter)

Oppsummer i plenum der hver gruppe kortfattet deler sine tanker fra refleksjonen over.

Planlegg egen undervisning (25 minutter)

Dere skal nå planlegge og gjennomføre en undervisningsøkt der dere bruker Kalle Kanin. Aktiviteten skal gjennomføres før neste samling.

Planlegg sammen på trinn eller på tvers av trinn alt etter hva som passer best.

Bruk vedlagte undervisningsnotat.

Momenter til planlegging:

Prøv å forutse hvilke ulike framgangsmåter elever på deres klassetrinn vil kunne bruke for å løse oppgaven og planlegg hvilke tilbakemeldinger dere gir til elever som bruker de ulike framgangsmåtene.

Gi elevene/elevgruppene skriftlige eller muntlige tilbakemeldinger som de kan bruke i videre arbeid.

Etter at dere har gjennomført denne undervisningsøkta skal dere planlegge og gjennomføre en ny undervisningsøkt. Dere velger en oppgave der elevene får nytte av tilbakemeldingene de har fått, og kan bruke dem i videre arbeid.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt eller flere sammen

Gjennomfør de planlagte aktivitetene. Under og etter gjennomføringa skal du reflektere over:

 1. Hvordan reagerer elevene på de tilbakemeldingene du gir?
 2. Hvordan bruker elevene tilbakemeldingene fra den første økta i arbeidet med oppgaven du gir i den andre økta?
 3. Fungerte tilbakemeldingene slik du hadde tenkt?

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 minutter)

Del erfaringer og diskuter hvordan tilbakemeldingene dere gir fungerer. Noter momenter dere vil trekke fram i plenum.

Oppsummer i plenum (15 minutter)

Oppsummer i plenum der hver gruppe presenterer momentene de har notert.

Veien videre (10 minutter)

Neste modul handler om egenvurdering i matematikk. Les målet for modulen nøye og se gjennom A – Forarbeid i neste modul.