Modul 1: Skoleutvikling

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 230 minutter + utprøving

Målet med denne økta er å få kjennskap til prosesser som kan føre til felles læring, komme fram til en felles forståelse og oppfatning i skoleledelsen av skolens nåsituasjon, og forsøke å se det i sammenheng med skolens ønsket tilrettelegging av realfaglæreres læring. I tillegg skal skoleledelsen reflektere over hvilken oppfatning de tror realfagslærerne på skolen har av både skolens nåsituasjon og skoleledelsens tilrettelegging av deres læring

Oversikt over ressurser

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les målet for modulen.

 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

30 minutter
Gjennomføres på egen hånd av hver enkelt deltaker

Les artikkelen Læringsfellesskap og reflekter over følgende spørsmål:

 • Hvilke læringsfellesskaper mener du er etablert på din skole?

  • Hva kjennetegner disse fellesskapene?

  • Hva ser du etter for å finne spor av læringsfelleskap?

  • Ser du fellesskap med potensial for (mer) læring?

 • Hva opplever (ser) du at lærerne trenger som støtte for å kunne lære sammen?

 • Hva gjør du for å støtte lærernes muligheter for å lære sammen?

 • Hvilke muligheter har lærerne til å møtes for å utvikle felles læring?

  • Tilrettelegging av strukturer, tid, oppgaver?

 • Hvordan opplever skolens ledelse lærernes behov og ønske for egen læring?

 • Hvordan kan ledelsen skape behov for læring?

 • Hvilken oppfatning tror du lærerne har om skolens tilrettelegging og ledelse av læringsfellesskaper?

 • Hvilke særlige utviklingsbehov tror dere realfagslærerne har?

 

Ta notatene med på samlingen. Det er viktig at du noterer ned alle refleksjonene. Notatene skal brukes både under B – Samarbeid og under D – Etterarbeid.

 

B – Samarbeid

110 minutter
Alle

Introduksjon (5 minutter)

Informerer deltakerne om målet med og innholdet i denne økten.  

Diskusjon med utgangspunkt i refleksjoner fra A – Forarbeid (30 minutter)

Velg en ordstyrer.

Hver deltaker presenterer sine svar fra A – Forarbeid. Gå gjerne gjennom spørsmål for spørsmål og sørg for at alle får presentert sine refleksjoner.

Knytte teori og erfaringer til egen praksis (30 minutter)

På bakgrunn av refleksjonsspørsmålene skal dere sammen svare på de fem spørsmålene under. Lag et skjema der dere fyller inn tiltak og synspunkter.

 • Hva gjør skolen for å tilrettelegge for realfagslæreres læring?
 • Hvilken tilrettelegging tror dere realfagslærerne selv ønsker?
 • Hvilke utviklingstiltak tror dere realfagslærerne selv ønsker å iverksette?
 • Hvilke utviklingstiltak mener skoleledelsen at skolen bør iverksette?
 • Hvilke muligheter er til stede for å forbedre tilretteleggingen av realfagslæreres læring, og hvordan kan det gjøres?

Se disse spørsmålene gjerne i sammenheng med Desimone (2009) sine fem kjennetegn for læreres læring og/eller Argyris og Schön (1978) sin beskrivelse av enkel- og dobbeltkretslæring.


Planlegge undersøkelse (45 minutter)

Dere skal planlegge en undersøkelse av realfagslæreres oppfatning av skolens nåsituasjon og deres opplevelse av ledelsens tilrettelegging og oppfølging av deres læring.

Velg alternativ 1 eller alternativ 2:

Alternativ 1

Planlegg et spørreskjema til å undersøke realfagslæreres oppfatning av skolens nåsituasjon og deres opplevelse av ledelsens tilrettelegging og oppfølging av deres læring. Undersøkelsen skal gjennomføres før neste samling. Skolens ledelse skal sammen arbeide med å utvikle spørsmålene til spørreskjema, og skoleleder sørger for å tilrettelegge for at lærerne får gjennomført undersøkelsen.

Alternativ 2

Planlegg et intervju med skolens realfagslærere. Intervjuet har som hensikt å undersøke realfagslærerenes oppfatning av skolens nåsituasjon og deres opplevelse av ledelsens tilrettelegging og oppfølging av deres læring. Intervjuet skal gjennomføres før neste samling, og ledergruppa velger selv hvem som skal foreta intervjuene. Ledergruppa skal sammen arbeide med å utvikle spørsmålene til intervjuet, og skoleleder sørger for å tilrettelegge for at lærerne får gjennomført intervjuet.

Spørsmålene dere lager til spørreskjema eller intervjuet skal utformes slik at de gir svar på:

 • Realfagslærerenes oppfatning av skoleledelsens tilrettelegging av deres læring.

 • Realfagslærerenes ønske og behov for egen profesjonelle utvikling, og hva de eventuelt ønsker av utviklingstiltak.

Ut over disse to kategoriene kan det fritt lages spørsmål som besvarer andre områder som ledelsene synes er interessant.

 

C – Utprøving

Gjennomfør spørreskjemaet eller intervjuet.

D – Etterarbeid

90 minutter
Ledes i gruppe

Oppsummering av C – Utprøving (40 minutter)

Ledergruppa går gjennom resultatene fra spørreskjema eller intervjuene sammen og noterer ned realfagslærernes svar på spørsmålene i samme skjema som gruppa laget i B – Samarbeid under kategoriene:

 • Hvilke oppfatninger har realfagslærerne av skoleledelsens tilrettelegging av deres læring?

 • Hvilke behov har realfagslærerene for egen profesjonell utvikling, og hvilke utviklingstiltak ønsker de eventuelt?

 

Sammenligne ledelsens og lærernes oppfatninger (40 minutter)

Se på refleksjonene fra A – Forarbeid og skjemaet dere laget sammen under B – Samarbeid (som nå er tilført resultatet fra undersøkelsen med realfagslærerne).

Sammenlign deres (skoleledelsenes) oppfatning med realfagslærernes oppfatning av:

 • skolens tilrettelegging av realfagslæreres læring.

 • behovet for utviklingstiltak. Hva trodde skoleledelsen og hva viser det seg at lærerne selv ønsker?

 • hvilke utviklingstiltak som bør settes i gang?


Svar på følgende spørsmål: 

 • Hvilke uenigheter eller utfordringer finnes, og hva handler egentlig uenighetene om?

(Er svaret at det ikke finnes uenigheter eller utfordringer kan dere hoppe til siste spørsmål.)

 • Hvilke tiltak må settes i gang for å komme til bunns i uenighetene? 
   
 • Hvilke potensielle utfordringer kan uenighetene skape? 
   
 • Hvilke utviklingstiltak kan det være aktuelt å sette i gang? Hvilke tema eller pakker i Realfagsløyper kan imøtekomme disse utviklingsbehovene?


Veien videre og neste modul (10 minutter)

Bestem hvilket tema, pakke eller modul dere vil gjennomføre i neste runde.