Modul 2: Fra oppdrag til undervisning

Oversikt

180 minutter

Målet med denne modulen er å bli kjent med Modellen for utvidet klasserom og hvordan denne kan brukes som et verktøy for å planlegge undervisning som involverer andre læringsarenaer.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid før du møter på B – Samarbeid og ta med Planleggingsark for eget opplegg, A3-arket fra modul 1.

Forberedelse for den som leder modulen

I denne modulen er det, som i forrige modul, ingen utprøving med elever. Dere skal i stedet fortsette planlegginga av eget undervisningsopplegg. Det er derfor mulig å gjennomføre D – Etterarbeid umiddelbart etter dere er ferdig med B – Samarbeid. Det forutsetter at deltakerne får nok tid til å fullføre planlegginga utover de 30 minuttene som er satt opp i B – Samarbeid.

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen til modulen. Den kan dere bruke som støtte til gjennomføring av samlinga.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før de møter på B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

 • Skriv ut Planleggingsark med eksempel, modul 2 (to deltakere per ark) dersom ikke deltakerne jobber digitalt.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Les artikkelen Læring gjennom oppdrag (pdf). Artikkelen beskriver et samarbeid mellom en videregående skole og en bedrift der lærerne og samarbeidspartneren har brukt Modellen for utvidet klasserom til å planlegge undervisningsopplegget.

Etter du har lest teksten skal du tenke gjennom følgende spørsmål:

 • Punkt 2 i modellen handler om å finne fram til et oppdrag. Dette jobbet dere med i modul 1. Ga artikkelen deg noen nye tanker om utforminga av ditt eget oppdrag?

B – Samarbeid

80 minutter
Grupper og plenum

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (10 min)

Bruk notatene fra forarbeidet og diskuter sammen i grupper:

•    Punkt 2 i modellen handler om å finne fram til et oppdrag. Dette jobbet dere med i modul 1. Ga artikkelen deg noen nye tanker om utforminga av ditt eget oppdrag?

Oppsummer i plenum.

Faglig påfyll (20 min)

Gå gjennom innholdet i PowerPoint-presentasjonen. Gjennomfør sorteringsoppgaven som beskrevet.

Gruppearbeid (20 min)

Gå gjennom innholdet i PowerPoint-presentasjonen i fellesskap.

 • Les gjennom eksempel-oppdraget.
 • Del ut Planleggingsark med eksempel, modul 2. Med utgangspunkt i eksempelet skal dere øve på å identifisere hvilke kunnskaper og ferdigheter elevene trenger for å løse oppdraget:

Hvordan var deres forslag til kunnskaper og ferdigheter sammenliknet med de beskrevne forslagene?

Planlegg egen undervisning (30 min)

Med utgangspunkt i oppdraget hver deltaker lagde i modul 1, skal dere fortsette å jobbe videre med planleggingsarket:

 1. Hvilke kunnskaper og ferdigheter trenger elevene for å løse oppdraget?
 2. Hvilke kompetansemål skal elevene jobbe med gjennom oppdraget?
 3. Hva må ei god løsning på oppdraget inneholde?

C – Utprøving

30 minutter
Individuelt

Lag ferdig et utkast der du fyller ut de tre kolonnene Kompetanse, Kompetansemål og Kjennetegn for oppdraget du planla i modul 1.

 1. Hvilke kunnskaper og ferdigheter trenger elevene for å løse oppdraget?
 2. Hvilke kompetansemål skal elevene jobbe med gjennom oppdraget?
 3. Hva må ei god løsning på oppdraget inneholde?

D – Etterarbeid

55 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (30 min)

Sett dere sammen i grupper og del erfaringer fra utfyllinga av de tre kolonnene tilknyttet modul 2 i planleggingsarket. Forslag til hva som kan være lurt å diskutere:

 • Er det samsvar mellom oppdraget og de oppsatte kunnskapene og ferdighetene?
 • Er beskrivelsen av kunnskapene og ferdighetene konkret nok?
 • Vil elevene forstå hva de skal gjøre og hva som kreves av en god løsning på oppdraget?

Gi hverandre innspill på ev. forbedringer som kan gjøres.

Noter punkter fra diskusjonen som dere vil dele med de andre.

Oppsummer i plenum (15 min)

Oppsummer i plenum der hver gruppe deler sine punkter med de andre.

Veien videre (10 min)

Nå har dere jobbet dere fram til siste kolonne i planleggingsarket, og i neste modul skal dere planlegge hva elevene skal gjøre i undervisningsoppleggene. Kunnskapene og ferdighetene dere har skrevet ned danner utgangspunktet for aktivitetene elevene skal gjennomføre. Husk derfor å ta med planleggingsarkene deres til neste samling.

Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i neste modul.