Modul 3: Bygge elevenes naturfaglige kapital

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 150 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å øve på å planlegge undervisning som bygger elevenes naturfaglige kapital.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

 • Forbered deg på å vise filmene
  • The science capital teaching approach
  • Traileren til Skjelvet. (Skjelvet har 15-års aldersgrense.)
 • Skriv ut til deltakerne, hvis de ikke jobber digitalt:
  • Å bygge naturfaglig kapital: Glimt fra en naturfagstime (2)
  • Velg en av bildesamlingene Energi eller Helse. Ved utskrift kan det være en fordel å laminere bildene for gjenbruk.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Svar på følgende refleksjonsspørsmål:

 • I hvilken grad knytter du undervisninga til elevenes hverdag?
 • I de tilfellene du eventuelt har gjort dette:
  • Hvilke eksempler, opplevelser eller kontekster brukte du?
  • Hvilke områder i læreplanen var det du jobbet med da?

Ta notatene med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeid (15 min)

Bruk notatene fra forarbeidet og diskuter i grupper:

 • I hvilken grad knytter du undervisninga til elevenes hverdag?
 • I de tilfellene du eventuelt har gjort dette:
 • Hvilke eksempler, opplevelser eller kontekster brukte du?
 • Hvilke områder i læreplanen var det du jobbet med da?

Oppsummer i plenum hva dere har snakket om.

Aktivitet (20 min)

 • Be hver person velge seg et bilde som de mener illustrerer noe viktig ved begrepet energi/helse.
 • Deltakerne går sammen i par og forteller hverandre hvorfor de valgte akkurat dette bildet. Deltakerne forbereder seg på at de skal fortelle hvorfor samarbeidspartneren valgte akkurat dette bildet.
 • Hvert par går sammen med et annet par og danner grupper på fire. Alle i gruppa forteller kort hvorfor partneren valgte akkurat dette bildet. Videre skal gruppa velge et av bildene og forklare hvordan dette illustrerer noe viktig ved begrepet energi/helse.
 • Hver gruppe viser fram sitt bilde og forklarer hvorfor de mener akkurat dette illustrerer noe viktig ved begrepet energi/helse.   

Faglig påfyll (45 min)

1.    Vis filmen The science capital teaching approach (3:17).

 • Refleksjonsspørsmål: Hvilke grep gjør lærerne i filmen for å knytte realfag nærmere elevenes hverdag?
 • Etter filmen: Diskuter refleksjonsspørsmålet i par (5 min)

2.    Arbeid sammen i grupper med leseoppdraget til Å bygge naturfaglig kapital i praksis. Glimt fra en naturfagtime (2). (15 min).

 • Leseoppdrag: Marker i teksten der dere mener at læreren retter elevenes oppmerksomhet mot naturfagets relevans i elevenes egen hverdag.
 • Oppsummer i plenum hva dere snakket om i gruppene (5 min).

3.    Vis traileren til Skjelvet og diskuter i grupper:

 • På hvilke måter kan eksempelet knyttes til undervisning i naturfag?


Planlegg egen undervisning (15 min)

Velg et tema du snart skal undervise i og gjennomfør aktiviteten «velg et bilde som du mener illustrerer noe viktig ved begrepet …»

Refleksjonsspørsmål:  

 • På hvilken måte tenker du at denne aktiviteten tar utgangspunkt i elevenes naturfaglige kapital?
 • Bidrar aktiviteten til å bygge/utvide elevenes naturfaglige kapital? Hvorfor/hvordan?

C – Utprøving

Undervisningsøkt / del av undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør den planlagte aktiviteten og svar på refleksjonsspørsmålene etter undervisninga. Ta med notatene til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

30 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 min)

Diskuter i små grupper:

 • Hvordan synes du det fungerte å bruke elevenes interesser og erfaringer som utgangspunkt for undervisninga?
 • Hvordan opplevde du elevenes engasjement?
 • Hvordan kan vi ta i bruk et større register av elevenes naturfaglige kapital?

Oppsummer i plenum (10 min)

Hver gruppe deler med de andre deltakerne: Hvordan kan vi ta i bruk et større register av elevenes naturfaglige kapital?