Modul 4: Relevant og yrkesrettet opplæring

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 200 minutter + utprøving med ei elevgruppe.

Målet med denne modulen er at deltakerne skal lage og gjennomføre et undervisningsopplegg i naturfag eller matematikk som trekker inn elementer fra et yrkesfaglig utdanningsprogram.

Oversikt over ressurser

Forberedelser for alle deltagerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Start med å lese gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen til B – Samarbeid.  Den kan dere bruke som støtte til gjennomføring av samlinga.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før de møter på B – Samarbeid.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Du må først bestemme deg for hvilket av de 8 yrkesfaglige utdanningsprogrammene du vil prøve ut i egen undervisning. Du kan godt starte med det programmet du har mest erfaring fra.

Kopier opp læreplanen i fellesfaget naturfag eller matematikk på yrkesfag (www.udir.no) og læreplanen i felles programfag på yrkesfag Vg1 (Utdanningsdirektoratet) i det utdanningsprogrammet du har valgt.

Studer læreplanen i fellesfaget (matematikk/naturfag) og læreplanen i felles programfag på yrkesfag Vg1. Finn eksempler på kompetansemål i programfaglæreplanen som kan inneholde elementer av kompetansemål i matematikk eller naturfag.

Gjør notater direkte på læreplanene og ta notatene med til samlingen.
 

Forberedelse før B – Samarbeid

Les gjennom avsnittet om motivasjon i artikkelen Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk (side 7-9).


 

B – Samarbeid

115 minutter
Nettverk

Oppstart (15 minutter)

 • Oppsummer forarbeidet (Introduksjon).
 • Se gjennom notatene dine (5 minutter).
 • Se deretter de to videofilmene om hva et yrke handler om og som får fram variasjonen innen de ulike yrkene.
 • Gå sammen i grupper på 3 til 4 personer og diskuter dere fram til hvordan noe fra filmene kan knyttes til læreplanen i matematikk eller naturfag


Teori og faglig påfyll (10 minutter)

I artikkelen Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk beskrives det på side 7- 9 (Motivasjon) noen kjennetegn på aspekter ved klasseromskulturen som kan påvirke elevers motivasjon i læreprosessen.

Flere av aspektene handler om hvordan vi utformer oppgaver til elevene og hvordan vi jobber med elevene når de prøver å løse oppgavene.

Noen av de punktene som trekkes fram handler om utforskende oppgaver.


Knytt teori og erfaringer til egen praksis (10 minutter)

Tenk over disse spørsmålene alene før dere setter dere sammen i grupper: 

 • Er du som realfagslærer bevisst på hvilke oppgaver du gir elevene?
   
 • Hvor bevisst føler du lærebøkene er på dette med utforskende oppgaver og gjerne med lav inngangsterskel? Hva med oppgaver som trekker inn elementer fra programfagene?
   
 • Har du selv laget oppgaver som skiller seg fra de som du finner i oppgavehefter og lærebøker?
   
 • Hvis læreboka du benytter har egne nettressurser: Er de bygd opp på samme måte?


Reflekter noen minutter over disse oppgavetypene i forhold til oppgaver dere bruker i egen undervisning.
Ta utgangspunkt i oppgaver dere finner i lærebøker eller oppgaver dere har laget selv.

Oppgave i naturfag/matematikk (20 minutter)

Velg enten oppgaven i matematikk eller naturfag.
Prøv, individuelt, å løse oppgaven samtidig som dere registrerer hvilke kompetansemål i fellesfaget som oppgaven omhandler og hvilke elementer fra programfaglæreplanen(e) som er trukket inn.

Som en oppsummering skal dere, gruppevis etter fag, reflektere over og diskutere om oppgaven er relevant innen det gitte programområdet.

Den som leder modulen gjennomfører en oppsummering i plenum der hver gruppe kortfattet deler sine tanker fra refleksjonen over.

Planlegg egen undervisning (60 minutter)

Nå skal dere planlegge og gjennomføre en aktivitet i ei elevgruppe.

Del 1: Dere skal, etter hvilket utdanningsprogram dere valgte under A – Forarbeid, velge et kompetansemål i matematikk eller i naturfag som kan nås ved å trekke inn elementer/kompetansemål fra læreplanen i felles programfag Vg1.

Del 2: Dere skal lage en liten oppgave eller en case som dekker Del 1 og som dere kan gjennomføre i en elevgruppe, gjerne med en programfaglærer til stede. Målet er at opplegget kan gjennomføres i et klasserom eller et verksted og hvor dere, etter behov, kan trekke inn yrkets utstyr, fagspråk eller arbeidsmetoder.

Husk: Det er viktig at ikke oppgaven blir for stor i forhold til arbeidsmengde og vanskegrad.

Aktiviteten skal gjennomføres før D – Etterarbeid.

Dere kan velge om dere jobber individuelt eller flere sammen etter utdanningsprogram.

C – Utprøving

60 minutter
Gjennomføres av nettverksdeltakere sammen med elever og eventuelt programfaglærer hvis det passer.

Gjennomfør den planlagte aktiviteten som dere har gjort klar fra B – Samarbeid.
Noen spørsmål det kan reflekteres over etter økta enten sammen med elever eller sammen med kolleger:

 • Hvordan oppfattet elevene denne oppgaven i forhold til en vanlig oppgave i matematikk/ naturfag?
   
 • Klarte elevene å utnytte noe av det de hadde lært i programfaget sitt til å løse oppgaven?


Det er fint hvis programfaglærer har anledning til å være med på oppsummeringa.

D – Etterarbeid

55 minutter
Nettverk

Det kan være naturlig å dele økta med erfaringsdeling i to:

Del 1: Egne erfaringer etter gjennomføring i praksis

Erfaringsdeling i grupper

Tid: 15 minutter

Sett dere sammen i grupper på 3 til 4 personer, fagvis, og del erfaringene fra utprøvingen. Hver gruppe skal notere tre tips.

Oppsummering i plenum

Tid: 15 minutter

Avslutt med en oppsummering i plenum der hver gruppe deler de tre tipsene sine med de andre deltakerne.

Del 2: Noen reflekssjonspørsmål rundt yrkesretting av oppgaver i matematikk og naturfag

Noen refleksjonsspørsmål rundt yrkesretting av oppgaver i naturfag og matematikk:

 • Klarte dere å lage en fellesfagoppgave (naturfagoppgave/matematikkoppgave) slik at det ikke ble en programfagoppgave? Dvs. nådde dere kompetansemålet i deres egen læreplan i fellesfaget?

 • Føler dere at dere hadde tilstrekkelig «yrkesfagkompetanse» til at det ble en god oppgave?

 • Hvordan kan dere utnytte programfaglærerne på best mulig måte?

 • Hva skal til for at dere skal kunne gjøre dette i flere realfagsøkter framover?

Sett først av en tidsperiode gruppevis og fagvis før dere tar en oppsummering i plenum.

Veien videre

Bestem hvilket tema, pakke eller modul dere vil gjennomføre i neste runde.