Modul 3: Planlegge og lede en matematisk samtale

Oversikt

225 minutter + utprøving med elever

Vi anbefaler at dere har gjennomført modul 1 og 2 i denne pakken.

Resonnering og argumentasjon, Representasjon og kommunikasjon

Målet med denne modulen er at deltakerne skal

 • få kunnskap om sentrale praksiser i planlegging og ledelse av matematiske samtaler
 • lære å planlegge og lede en matematisk produktiv og målrettet samtale
 • prøve ut ei planlagt undervisningsøkt som bygger på de fem praksisene

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye og se gjennom hele modulen (A-D).
 • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forarbeid for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Sørg for at alle deltakerne har artikkelen Å planlegge og lede en målrettet matematisk samtale tilgjengelig til forberedelsen.
 • Se gjennom presentasjonen og gjør eventuelle tilpasninger.
 • Sette seg inn i oppgaven som skal forberedes til undervisningen.
 • Sørg for at utstyr og aktuelle kopier av er tilgjengelig når dere starter med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

45 minutter
Individuelt

Les artikkelen Å planlegge og lede en målrettet matematisk diskusjon.

Noter tre momenter du ønsker å diskutere med kollegene.

 • Hvilke praksiser kjenner du igjen fra egen undervisning?
 • Hvilke praksiser tenker du kan være utfordrende?

Ta med notatene til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

120 minutter
Grupper og plenum

Oppsummere og drøfte forarbeid (30 minutter)

Individuelt (5 minutter)

Se over notatene du har gjort under forberedelsen.

Grupper (15 minutter)

Del refleksjoner rundt artikkelen.

Velg én fra gruppen som trekker fram to momenter gruppen vil dele i plenum.

Plenum (10 minutter)

Del tanker om det gruppene har valgt ut. Noter stikkord som dere kan ta opp igjen under D – Etterarbeid.

Faglig påfyll (20 minutter)

Det matematikkfaglige innholdet i oppgavene til denne modulen er knyttet til sammenhengen mellom multiplikasjon og divisjon.

Les Notat fra utprøving av oppgavene.

Velg oppgave ut fra klassetrinnet du arbeider på.

Hvordan tror du dine elever kommer til å løse oppgaven?

Planlegg egen undervisning (70 minutter)

Lag grupper av lærere som har valgt samme oppgave.

Planlegg sammen ei undervisningsøkt med den valgte oppgaven ved å ta utgangspunkt i praksisene fra artikkelen. Bruk undervisningsmalen som, i tillegg til praktiske forberedelser og oppstart av timen, har plass til notater knyttet til de fem praksisene. Artikkelen om de fem praksisene inneholder et eksempel på et utfylt undervisningsnotat.

Opplegget skal prøves ut før dere starter med D - Etterarbeid.

C – Utprøving

Hele eller del av ei undervisningsøkt
Individuelt eller flere sammen

Prøv ut oppgaven dere har planlagt med egne elever.

Under utprøvingen skal du reflektere over

 • hvilke strategier elevene bruker
 • om du kan følge oppsatt plan eller må gjøre endringer
 • hvordan du kan veilede elevene uten å ta fra dem egen utforsking
 • hvordan elevene deltar i samtalen under oppsummeringen

Lag et kort refleksjonsnotat til økta. Illustrer med konkrete eksempler. Ta med notatet til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Drøfting i gruppe (30 minutter)

Individuelt (5 min)

Tenk gjennom følgende spørsmål:

 • På hvilken måte brukte du undervisningsnotatet under utprøvingen?
 • Gikk opplegget som planlagt?
  • Hva fungerte godt?
  • Hva kan eventuelle avvik skyldes?

Gruppe på 3-4 personer (25 min)

Del erfaringene fra utprøvingen.

Spørsmål til drøfting:

 • På hvilken måte var praksisene til hjelp da du ledet den matematiske samtalen?
 • Hva er mest utfordrende med å planlegge og lede en undervisning som tar utgangspunkt i elevenes tanker?

Hver gruppe noterer tre punkter dere vil dele med resten av kollegiet.

Oppsummering i plenum (25 minutter)

Hver gruppe deler et par erfaringer med kollegene.

Spørsmål til drøfting:

 • Hvilke erfaringer fra arbeidet med denne modulen få innvirkning på arbeidet med andre moduler?
 • Hvilke endringer eller justeringer skal dere i så fall gjøre?

Veien videre (5 minutter)

Neste modul handler om samtaletrekk.