Modul 1: Egen overgangspraksis

Oversikt

100 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er at deltakerne skal se nærmere på egen praksis knyttet til overganger.

Oversikt over ressurser

Forberedelse alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Sørg for at deltakerne får analyseskjemaet de skal bruke under A – Forarbeid.
 • Svarene fra A –Forarbeid må være oppsummert før dere starter med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Deltakerne svarer individuelt på analyseskjemaet.

Skjema leveres til den som leder arbeidet med modulen.

B – Samarbeid

55 minutter
Grupper og plenum

Introduksjon (5 minutter)

Presenter kort bakgrunnen for at dere har valgt å jobbe med egen overgangspraksis, og orienter om målet for modulen.

Presentasjon av resultatene fra forarbeidet (10 minutter)

Den som leder arbeidet med modulen presenterer resultatene fra A – Forarbeid. Se på frekvenser, gjennomsnitt og spredning.

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (20 minutter)

Gå sammen i grupper på tre - fire personer.
Gruppen diskuterer i fellesskap resultatene som ble presentert.

 • På hvilke områder har vi allerede gode rutiner/erfaringer?
 • Er det spørsmål/områder hvor dere ser et forbedringspotensial?

Forberedelse til samtale med barn/elever (20 minutter)

Planlegg en samtale med barna om deres forventninger og tanker knyttet til overgangen barnehage – skole. Dere kan gjerne bruke intervjuguiden under «Ressurser» som utgangspunkt for planlegging av samtalen.

C – Utprøving

Vil variere
Individuelt

Gjennomfør en samtale med barna om deres forventninger og tanker knyttet til overgangen barnehage - skole (førskolebarn + 1. trinn).

D – Etterarbeid

30 minutter
Grupper og plenum

Kort oppsummering av samtalene (10 minutter)

I gruppe får hver enkelt oppsummere sine samtaler med barna.

Diskusjon i gruppe/plenum (20 minutter)

Ta utgangspunkt i resultatene fra B og C.

 • Hvilke områder ser dere at det er behov for å jobbe mer med?
  For eksempel:
  • vi har behov for å vite mer om hvordan andre barnehager eller skoler jobber med realfagene.
  • vi har behov for å vite mer om hva styringsdokumentene sier om opplæring i realfagene.
  • vi har behov for å vite mer om arbeidsmåter i realfagene i barnehage og/eller skole.
 • Hvem vil det være naturlig og/eller hensiktsmessig å samarbeide med for å få til dette?

Veien videre og neste modul (5 minutter)

Informer om hva som skal jobbes med i neste modul og introduser A – Forarbeid til neste modul for deltakerne. Dersom dere har tid kan A – Forarbeid forberedelsesdelen gjøres på denne samlingen.