Modul 2: Å oppdage naturfag i barns lek

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 65 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å bli kjent med hva naturfaglig lek kan være i barnehagen. 

Rammeplanen

Natur, miljø og teknologi

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling.

Barnehagen skal

 • bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.
 • legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.
 • legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen

Personalet skal

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye, og se raskt gjennom modulen (A–D).
 • Gjør A – Forarbeid indivduelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom modulen. 
 • Forbered deg på å lede D – Etterarbeid.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Les teksten Hva er naturfag i barns lek? (pdf). Reflekter over hvilke situasjoner du kjenner igjen fra din avdeling/barnehage.

B – Samarbeid

15 minutter
Par og plenum

Samarbeidsoppgave (10 minutter)

Diskuter to og to sammen: Hva slags naturfaglig lek har dere erfart i barnehagen?

Planlegg egen utprøving (5 minutter)                                               

Dere skal observere naturfag i barns lek i følgende områder/situasjoner:

 • utelekeplassen
 • garderoben
 • måltidet
 • puterommet
 • område for kontruksjonslek
 • lek med plastikkdyr
 • lesekroken
 • formingsrommet
 • rollelek

Fordel områdene mellom dere. 

C – Utprøving

Den tiden det tar
Individuelt

Observer barnas lek i området/områdene du er tildelt i B – Samarbeid.

Hva ser du av naturfag i barns lek? Noter ned observasjonene dine. Skriv gjerne ned det barna snakker om.

D – Etterarbeid

35 minutter
Grupper og plenum

Gruppearbeid (20 minutter)

Sett dere sammen i grupper og del observasjonene deres.

Reflekter over følgende spørsmål:

 • Hvordan kunne situasjonen utvides eller berikes?
 • Er det noe av denne leken som kan bli til et prosjektarbeid?

Plenum (10 minutter)

Hver gruppe deler ei oppsummering i plenum. 

Hva tar dere med videre etter at dere har gjennomført denne modulen?

Veien videre (5 minutter)

Neste modul er Å oppdage matematikk i barns lek. Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i den modulen.