Modul 2: Å planlegge realfaglige aktiviteter

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 110 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å styrke personalets kompetanse i å planlegge realfaglige aktiviteter basert på refleksjon over faglige målsetninger. Dere skal sammen reflektere over momenter til planlegging av realfaglige aktiviteter (pdf), og deretter prøve ut disse momentene når dere planlegger en realfaglig aktivitet.

Rammeplanmål

I Rammeplanen kapittel 8, "Barnehagens arbeidsmåter", står det blant annet at barnehagen skal veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter, samt at valg av arbeidsmåter skal bidra til å realisere rammeplanen.

I Rammeplanen kapittel 3, "Barnehagen skal fremme læring" (s. 22), står det blant annet at:

  • I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp under dere lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser.
  • Barnehagen skal bidra til læringsfelleskap der barna skal bidra i egen og andres læring.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

  • Les målet for modulen nøye, og se raskt gjennom hele modulen (A – D).
  • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

  • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
  • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.
  • Skriv ut Momenter til planlegging av realfaglige aktiviteter (pdf) til alle deltakerne. De skal notere på denne i B – Samarbeid.

Be deltakerne ta med en digital flate slik at de i B – Samarbeid kan finne aktiviteten Likt og forskjellig (mattelist.no) eller skriv den ut til deltakerne.

A – Forarbeid

10 minutter
Individuelt

Her skal du reflektere over en planlagt realfaglig aktivitet som du nettopp har gjort, eller som du vanligvis gjør.

Tenk over hvilke valg du tok da du planla den realfaglige aktiviteten med barnegruppen.

Skriv ned minst fem av valgene du tok som en punktliste, og ta med notatene til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

65 minutter
Grupper

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (15 minutter)

Sett dere sammen i mindre grupper og del punktene dere skrev ned i A – Forarbeid med hverandre.

Diskuter deretter hvilke av valgene som er faglig begrunnet.

Gruppearbeid knyttet til "Momenter til planlegging av av realfaglige aktiviteter" (20 minutter)

I de samme gruppene:

Se på Momenter til planlegging av av realfaglige aktiviteter (pdf).

Diskuter punktene og vurder om dere vil tilføye noen av valgene/momentene fra gruppearbeid 1.

Planlegg utforskning (30 minutter)

Dere skal nå planlegge en gjennomføring av den realfaglige aktiviteten Likt og forskjellig.  Bestem dere for hvilken barnegruppe dere skal prøve aktiviteten med, og hvilket sett med bilder dere vil bruke.

Dere skal deretter benytte Momenter til planlegging av realfaglige aktiviteter i planleggingen.

Dere skal gjennomføre aktiviteten før neste samling. Deltakerne kan selv velge om de jobber individuelt eller flere sammen.

C – Utprøving

35 minutter
Grupper og plenum

Gjennomfør den planlagte aktiviteten fra gruppearbeidet.

Under gjennomføringa skal du legge merke til, og notere om det oppstod noe som dere ikke var forberedt på, og som dere burde ha planlagt.

Ta med notatene til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

35 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (15 minutter)

I de samme gruppene som i B – Samarbeid:

Reflekter over og diskutere utprøvinga av den planlagte aktiviteten.

Oppstod det noe som dere ikke var forberedt på? Vurder om dere vil skrive dette inn i Momenter til planlegging av realfaglige aktiviteter.

Hvilke momenter var mest nyttig å ha diskutert på forhånd for å ha et realfaglig fokus i aktiviteten? Noter ett til tre momenter som dere vil dele i plenum.

Oppsummer i plenum (15 minutter)

Ta ei oppsummering i plenum der hver gruppe deler de mest nyttige momentene for videre planlegging med de andre deltakerne. Bli enige om det er flere momenter dere vil skrive inn i Momenter til planlegging av realfaglige aktiviteter.   

Bli enige om hvem som skal renskrive momentene til planlegging av av realfaglige aktiviteter, hvor dere skal oppbevare dokumentet og når det skal brukes.

Veien videre (5 minutter)

Bestem hvilken pakke/modul dere vil ta som den neste. Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.