Modul 2M: Matematisk kompetanse

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 150 minutter

Målet med denne modulen er å få en felles forståelse for hva som ligger i begrepet "matematisk kompetanse", og bli godt kjent med kompetansemodellen til Kilpatrick mfl.

Det er ingen utprøving med egne elever i denne modulen. Under C – Utprøving skal dere observere og analysere film av en redigert undervisningssekvens.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

  • Les målet for modulen.
  • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

  • Les gjennom hele modulen og forbered deg på å lede B – Samarbeid, C – Utprøving og D – Etterarbeid. I denne modulen består C – Utprøving i å se en film sammen.
  • Sørg for at alle deltakerne har artikkelen Aspekter ved tallforståelse tilgjengelig til B - Samarbeid.
  • I denne modulen inngår ikke utprøving med elever. Det er derfor mulig å gjennomføre C – Utprøving og D – Etterarbeid umiddelbart etter dere er ferdig med B – Samarbeid. Lenke til filmen ligger i presentasjonen.
  • Tenk gjennom hvordan dere skal notere momentene som kommer fram under B – Samarbeid og D – Etterarbeid slik at dere kan ta dem fram igjen under arbeidet med andre moduler.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Noter noen stikkord til hvert av disse to spørsmålene:

  • Hva vil det si å kunne skolefaget matematikk?
  • Hva mener du det er viktig å legge vekt på i matematikkundervisningen?

Ta med notatene dine til B – Samarbeid. Notatene skal brukes i videre diskusjon.

B – Samarbeid

90 minutter
Individuelt, grupper og plenum

I B – Samarbeid skal dere utveksle synspunkter på hva dere tenker er viktig å legge vekt på i matematikkundervisningen, og sammenlikne dette med en modell for matematisk kompetanse.

Diskusjon knyttet til forarbeid (15 minutter)

Gå sammen i grupper på tre-fire personer:

Bruk notatene fra forarbeidet og bli enige om tre-fire momenter dere mener er viktig å vektlegge i undervisningen. Velg hvem som presenterer gruppens synspunkter for kollegene.

I plenum, hvis det er flere grupper:

Gruppene presenterer sine synspunkter for hverandre.
Noter momentene som kommer fram.

Teori og faglig påfyll (75 minutter)

Arbeidet med teorien legges opp etter IGP-modellen: Individuelt – Gruppe – Plenum.

Individuelt

Reflekter over følgende spørsmål mens du leser artikkelen Aspekter ved tallforståelse av Anita Valenta.

  • Hva ligger i begrepet matematisk kompetanse, ifølge artikkelforfatteren?

Marker deler av artikkelen som du finner spesielt viktige, relevante og interessante.

Hvilke likheter og forskjeller finner du når du sammenligner egne notater fra forarbeidet med kompetansebeskrivelsene i artikkelen?

Gruppearbeid

Gå sammen i grupper på tre-fire personer.

Del synspunkter på artikkelen. Bli enige om et par momenter dere vil dele i plenum.

Plenum

Gruppene sine synspunkter med hverandre.

Sørg for at synspunktene som legges fram blir notert slik at de er synlige for alle.

Velg ut noen momenter dere vil ta med dere i arbeidet med nye moduler.

 

C – Utprøving

15 minutter
Individuelt

Se filmen, identifiser og noter hvilke av de fem trådene i trådmodellen elevene får anledning til å utvikle i løpet av undervisningsøkten.

Noter også hvilke grep læreren bruker for å utfordre elevene.

Film: Bruk av «Snille tall»

 

D – Etterarbeid

30 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer (15 minutter)

Gå sammen i grupper på tre-fire personer.

Sammenlign notatene om filmen.

Har dere notert de samme grepene, eller har dere ulike oppfatninger av det dere har sett?

Oppsummer i plenum (15 minutter)

Gruppene deler sine synspunkter med hverandre.

Diskutér hvilke utfordringer dere mener ligger i det å legge opp en undervisning som gir elevene mulighet til å utvikle matematisk kompetanse.

Veien videre 

Neste modul i denne pakken handler om læreplanforståelse.