Modul 3: Læreplanforståelse

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 150 minutter

Målet med denne modulen er å bli kjent med og reflektere over læreplanverkets ulike deler, og at dere skal bli mer bevisst på sammenhengen mellom disse.

I tillegg setter modulen fokus på noen sentrale begreper i det nye læreplanverket.

I modulen inneholder C – Utprøving et individuelt arbeid med fokus på progresjon i læreplanen, og ikke tradisjonell utprøving med kolleger eller elever.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

  • Les målet for modulen.
  • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

  • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
  • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før de starter med B – Samarbeid.
  • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen til modulen. Den kan dere bruke som støtte til gjennomføring av samlinga.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les kapittel 2.2 og 2.3 i Overordnet del – verdier og prinsipper for opplæringen.

Velg matematikk eller naturfag som fordypningsfag. Les teksten "Om faget" i læreplanen. Denne teksten omhandler fagets relevans, verdier og prinsipper, kjerneelementer, tverrfaglige tema og grunnleggende ferdigheter.

Reflekter over følgende og ta notater:

  • Hva beskrives som hovedhensikten med faget, og reflekter over hva du mener er formålet med faget?
  • Hvordan ivaretar du fagets kjerneelementer, slik de er beskrevet, i din undervisning?

Ta med notatene med til gjennomføringen av B – Samarbeid.

B – Samarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Introduksjon (5 minutter)

Læringsmålet for B – Samarbeid er at dere skal få økt forståelse for fagets relevans, sentrale verdier og kjerneelementer.

Gruppearbeid knyttet til forarbeidet (30 minutter)

Sett dere i grupper på tre–fire personer. Presenter for hverandre svarene deres på refleksjonsspørsmålene i A – Forarbeid.

Gruppa skal velge tre punkter dere synes er utfordrende ut fra beskrivelsene i delen «Om faget».

Oppsummer i plenum (25 minutter)

Gruppene legger frem sine punkter for resten av kollegiet.

Diskuter deretter følgende spørsmål på bakgrunn av gruppenes bidrag:

  • Hva tenker vi er hovedhensikten med fagene matematikk/naturfag i skolen?
  • Hvordan skal vi ivareta fagenes kjerneelementer på best mulig måte i vår praksis?

C – Utprøving

30 minutter
Individuelt

Fokus for denne økta er faglig progresjon i læreplanen.

Se filmen om ny digital visning av læreplanen (hentet fra udir.no).

Film: Ny digital visning av læreplanen

Velg to kompetansemål knyttet til et av kjerneelementene i faget du har valgt. Undersøk hvilken progresjon som er skissert i læreplanen knyttet til disse kompetansemålene. Du kan undersøke ved å gå inn i digital visning eller ved å studere kompetansemålene på egen hånd. Se på progresjon både nedover og oppover i utdanningsløpet.

D – Etterarbeid

30 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (10 minutter)

Bruk samme grupper som i B – Samarbeid.

Del eksemplene dere fant i C – Utprøving. Begrunn hvorfor eksemplene viser progresjon.

Nå har dere sett nærmere på læreplanverkets ulike deler; overordnet del, teksten om faget og kompetansemålene i et fag.

Finn minst et konkret grep dere kan gjøre for å sikre at dere har en praksis som er i samsvar med læreplanverkets intensjoner.

Diskuter og oppsummer i plenum (20 minutter)

Del de konkrete tipsene dere har funnet.

Med utgangspunkt i A - Forarbeid, B – Samarbeid og C – Utprøving:

  • Hva er de største utfordringene for skolen vår, når det gjelder å sikre at vi har en praksis som er i samsvar med hele læreplanverket?

Skriv ned de viktigste punktene. Disse bør være utgangspunkt for videre utviklingsarbeid. Det er viktig at dere blir enige om og dokumenterer hvordan punktene skal følges opp.