Modul 5: Vurdering av prosess og produkt

Oversikt

Tidsbruk heile modulen: 155 minutt + utprøving med elevar

Målet med denne modulen er å gi deltakarane verktøy som letter vurderinga av elevane når dei jobbar sjølvstendig i grupper over tid. Modulen viser korleis undervegsvurdering kan bli brukt som støtte i den summative vurderinga av elevane.

Ressursar

Førebuing for alle deltakarane

  • Les målet for modulen.
  • Gjer A – Forarbeid før de startar på B – Samarbeid.

Førebuing for den som leiar modulen

  • Les gjennom heile modulen, og førebu deg på å leie B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
  • Sjå gjennom presentasjonen til modulen som de skal bruke som støtte til gjennomføringa.
  • Gi deltakarane beskjed om å gjere A – Forarbeid før de startar på B – Samarbeid.
  • Gi deltakarane beskjed om å ta med modulheftet frå modul 1 dersom de ikkje jobbar digitalt.

A – Forarbeid

15 minutt
Individuelt

Sjå for deg eit undervisningsforløp der elevane jobbar i grupper med praktiske aktivitetar, i stor grad styrer prosessen sjølve, jobbar med eit prosjekt over tid, leverer eit felles produkt eller liknande.

  • Korleis vurderer du elevane undervegs?
  • Korleis skaffar du deg grunnlag for å vurdere måloppnåinga til elevane når perioden er slutt?
  • Kva synest du er utfordrande med vurdering av denne type undervisning?

Ta notat, og ta desse med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

90 minutt
Grupper og plenum

Gruppearbeid knytt til forarbeid (15 min)

Gå gjennom presentasjonen i fellesskap.

Bruk notata frå forarbeidet og diskuter i grupper.

Aktivitet (15 min)

Følg instruksen i presentasjonen og gjennomfør aktiviteten.

Teori og fagleg påfyll (40 min)

Gå gjennom presentasjonen i fellesskap. Deltakarane blir presenterte for ulike måtar undervegsvurdering kan bli brukt som støtte i den summative vurderinga.

Planlegg eiga undervisning (20 min)

Gå gjennom presentasjonen i fellesskap.

Deltakarane skal planlegge ei undervegsvurdering som kan bli brukt som støtte i den summative vurderinga av elevane.
Undervisninga skal dei gjennomføre før neste samling. Dei kan velje om dei jobbar individuelt eller fleire saman.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt eller fleire saman

Gjennomfør den planlagte aktiviteten og be deretter elevane levere svara sine på loggen «Kva gjorde eg, kva lærte eg».

Til D – Etterarbeid skal du registrere bevis på måloppnåing som du observerer i loggane og reflektere over korleis informasjonen kan bli brukt som støtte i den summative vurderinga av elevane.

D – Etterarbeid

50 minutt
Grupper og plenum

Del erfaringar i grupper (20 min)

Gå gjennom presentasjonen i fellesskap.

Be deltakarane sette seg i grupper og dele erfaringar frå utprøvinga. Kvar gruppe veljer ut eit eksempel som dei vil dele i plenum.

Summer opp i plenum (10 min)

Ta ei oppsummering der kvargruppe deler eitt eksempel i plenum.

Tenk-par-del (12 min)

Kva verktøy vil du bruke i din framtidige undervisningspraksis for å lette vurderinga av forståinga til elevane undervegs og til slutt? Kvifor vil du bruke akkurat desse verktøya?

Vegen vidare (10 min)

Bestem kva pakke/modul de vil ta som den neste. Sjå gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.