Modul 3: Undervisning for djupnelæring

Oversikt

Tidsbruk for heile modulen: 135 minutt + utprøving

Denne modulen bygger på arbeidet frå modul 2 i denne pakken.

Representasjon og kommunikasjon

Målet med denne modulen er å planlegge, gjennomføre og reflektere over ei undervisningsøkt med fokus på eit terskelomgrep.

Ressursar

Førebuing for alle deltakarane

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjer A – Forarbeid individuelt før de startar med B – Samarbeid.

Førebuing for den som leiar modulen

 • Les først gjennom heile modulen, og førebu deg på å leie B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Sjå gjennom presentasjonen til B – Samarbeid. Den kan du bruke som støtte til gjennomføring av samlinga.
 • Gi deltakarane beskjed om å gjere A – Forarbeid før de startar med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

30 minutt
Individuelt

Ta med notata dine til B - Samarbeid. Dei skal de bruke i den vidare diskusjonen.

B – Samarbeid

60 minutt
Grupper og plenum

Oppsummering av forarbeidet i grupper (20 minutt)

 • Bruk nokre minutt kvar for dykk til å tenke gjennom det de gjorde i A – Forarbeid.
 • Presenter løysingane på oppgåve i A - Forarbeid i grupper på tre-fire personer, og diskuter:
  • Korleis kan det å skrive eit uttrykk på fleire ulike måtar hjelpe elevane å forstå brøk betre?
  • På kva for ein måte kan visualisering hjelpe elevene til å forstå?

Planlegg eiga undervisning (40 minutt)

Arbeid i grupper på tre-fire personar.

 • Vel eitt av terskelomgrepa som er felles for skulen (jamfør modul 2: Å utvikle matematiske omgrep).
 • Planlegg ein undervisningssekvens der målet er at elevene skal utvikle forståing av dette omgrepet. Tenk spesielt på kva i omgrepet som kan gjere overgangsfasen vanskeleg for elevane. I undervisninga skal elevane få varierte erfaringar som utfordrar ufullstendig forståing og som klargjer innhaldet i omgrepet.

Hjelp til planlegging:

 • Kva i omgrepet skal ha fokus i denne økta?
 • Korleis vil de introdusere økta?
 • Kva for representasjonar for omgrepet ønsker de at elevane skal bruke?
 • Korleis vil de utfordre elevene si forståing?
 • Kva for oppgåve(r) skal elevane arbeide med? Eventuelt i kva for rekkefølge?
 • Kva for ulike løysingar forventar de at elevane kjem fram til, - riktige og gale?
 • Korleis vil de bruke elevane sine svar, riktige og gale, til å sette fokus på ulike sider ved omgrepet?
 • Korleis vil de samle trådane og ha ei oppsummering av økta med elevane?

Det de planlegg skal de gjennomføre med eigne elevar før D – Etterarbeid.

C – Utprøving

60 - 90 minutt
Individuelt

Gjennomfør undervisning de planla på den siste samlinga. Reflekter over følgande:

 • Kjenner du att teikn på ufullstendig forståing av omgrepet de arbeider med?
 • Vart elevane si forståing utfordra slik du ønska?
 • Såg du eksempel på at eleva kom gjennom (delar av) vanskane i overgangsfasen? Forklar.

Erfaringane skal de diskutere i D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

45 minutt
Grupper og plenum

Del erfaringar i grupper (20 minutt)

Jobb i gruppene frå B – Samarbeid.

 • Fortel kvarandre korleis de oppdaga ufullstendig forståing av omgrepet.
 • Kva i oppgåva/oppgåvene var godt egna til å utfordre eleven si forståing?
 • Kva er typiske teikn på at elevane ikkje kom gjennom overgangsfasen?

Kvar gruppe noterer tre viktige moment frå diskusjonen.

Diskusjon og oppsummering i plenum (20 minutt)

 • Del med kvarandre gode måtar å introdusere ei økt med vekt på å forstå eit matematisk omgrep.
 • Kvifor er det viktig med fleire representasjonar for å hjelpe elevar med å utvikle forståing?
 • Korleis kan ein utnytte feilsvar som utgangspunkt for djupare forståing?
 • Kva er viktig å få med i oppsummering og avslutning?

Korleis kan de ta med desse erfaringane vidare i undervisninga?

Vegen vidare (5 minutt)

 • Neste modul handlar om god øving og repetisjon.
 • Gå gjennom A – Forarbeid.