Modul 2N: Digitale ressurser for dybdelæring i naturfag

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 170 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å bli bevisst på hvordan bruk av digitale ressurser kan fremme og/eller hemme dybdelæring i naturfag.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Skriv ut arket med seks kjennetegn og tabellen med kjennetegn på dybdelæring og overflatelæring til hver deltaker.
 • Sørg for at deltakerne har datamaskiner tilgjengelig. To personer kan gjerne dele på en datamaskin.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Tenk gjennom de siste gangene du har brukt digitale verktøy i naturfagundervisningen din. Velg en av disse, og noter stikkord som beskriver aktiviteten.

Velg deretter en eller flere av beskrivelsene A–F som du syns kjennetegnet hva elevene gjorde under aktiviteten.

A. Elevene relaterer nye ideer og begrep til tidligere kunnskaper og erfaringer.
B. Elevene ser etter mønstre og underliggende prinsipper.
C. Elevene memorerer uten å reflektere over formålet eller over egne læringsstrategier.
D. Elevene reflekterer over sin egen forståelse og sin egen læringsprosess.
E. Elevene jobber med nytt lærestoff uten å relatere det til hva de kan fra før.
F. Elevene memorerer fakta og utfører prosedyrer uten å forstå hvordan eller hvorfor.

Ta med notatene dine til B-samarbeid slik at du kan presentere resultatet for de andre.

B – Samarbeid

100 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet i grupper (20 minutter)

Jobb i grupper på tre–fire personer. Hver gruppe får tabellen med kjennetegn på overflatelæring og dybdelæring. Hver deltaker skal ha arket med de seks kjennetegna A–F.

Finn kjennetegna A–F (fra forarbeidet) i tabellen.

Bruk notatene og arket med kjennetegn fra forarbeidet, og presenter kort:

 • Hvordan brukte du digitale verktøy og hvilke av kjennetegnene passet. Sett kryss på det felles arket på hvilke kjennetegn dere har valgt.

En person setter tellestrek for hvert kjennetegn (A–F) i den felles tabellen.

Oppsummer hvor mange tellestreker dere fikk i gruppen på de ulike kjennetegnene. Er det kjennetegn på overflatelæring og/eller dybdelæring som beskrev aktivitetene fra forarbeidet?

Del i plenum (5 minutter)

Hver gruppe deler (kort):

 • Hvor mange tellestreker har gruppen på de ulike kjennetegna?
 • Var det kjennetegn på overflatelæring og/eller dybdelæring som beskrev aktivitetene fra forarbeidet?

Gruppeoppgaver (30 minutter)

Jobb gjennom to gruppeoppgavene i PowerPoint-presentasjonen. I hver oppgave skal dere først prøve en dra-og-slipp-oppgave i elevrollen. Dere skal deretter reflektere over hvordan dere opplevde oppgaven om bruk av det digitale verktøyet fremmet og/eller hemmet dybdelæring.

Faglig påfyll (5 minutter)

Gå gjennom sidene i presentasjonen.

Diskuter og del (30 minutter)

Diskuter i grupper:

 • Hvordan opplevde dere at de to aktivitetene henholdsvis fremmet eller hemmet dybdelæring?
 • Hvordan var opplevelsen sammenliknet med andre erfaringer dere har med bruk av digitale verktøy?
 • Gjenkjente dere noe fra forskningen i opplevelsen av de to aktivitetene samt i tidligere erfaringer?

Oppsummer først i gruppene før hver gruppe deler sine tanker i plenum.

Planlegg egen undervisning (10 minutter)

Jobb individuelt eller i grupper:

 • Planlegg en aktivitet der elevene må bruke digitale verktøy (kan være de to dere har prøvd i denne modulen eller noe annet).
 • Skisser hvordan du tenker det digitale verktøyet kan støtte elevenes dybdelæring. Bruk tabellen Dybdelæring – overflatelæring som dere får utdelt.

Aktiviteten skal gjennomføres før D – Etterarbeid.

C – Utprøving

Hele eller deler av en undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør den planlagte aktiviteten der elevene bruker digitale verktøy.

Etter gjennomføringen skal du reflektere over:

 • Hvordan opplevde du at de digitale verktøy fremmet dybdelæring hos elevene?
 • Var det noe i bruken av de digitale verktøy som hemmet dybdelæring hos elevene?

Noter stikkord og ta med notatene dine til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

55 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer etter utprøving (20 minutter)

Del erfaringene fra utprøvingen i grupper på tre–fire deltakere.

 • Hvordan opplevde du at de digitale verktøy fremmet dybdelæring hos elevene?
 • Var det noe i bruken av de digitale verktøy som hemmet dybdelæring hos elevene?

Bruk tabellen med kjennetegnene på overflatelæring og dybdelæring når dere diskuterer

Oppsummer i grupper (10 minutter)

På bakgrunn av erfaringene deres skal gruppen velge:

 • et eksempel på hvordan bruken av digitale verktøy kan fremme dybdelæring
 • to konkrete tips til hva som er viktig når man bruker digitale verktøy

Oppsummer i plenum (20 minutter)

Del eksemplene dere har valgte ut i gruppediskusjonen.

Veien videre og neste modul (5 minutter)

Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i det som blir deres neste modul.