Modul 2: Skoleutvikling 2 - profesjonell utvikling

Oversikt

430 minutter

Arbeidet med denne modulen skal bidra til en større bevissthet i hvordan pakkene i realfagsløypene kan bidra til læreres profesjonelle utvikling gjennom en forbedret matematikkundervisning, og på hvilken måte skoleleder kan legge til rett for og bidra til en slik utvikling.

Skoleledelsen skal sammen med matematikklærerne og ved hjelp av et rammeverk lage en plan for hvilke pakker som skal prioriteres og hvordan det skal legges til rette for en gjennomføring i tråd med kunnskap om læreres læring.

Oversikt over ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

  • Les målet for modulen nøye.
  • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

  • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.
  • Les gjennom hele modulen og forbered deg på å lede B – Samarbeid, C - Utprøving og D – Etterarbeid.

A – Forarbeid

60 minutter
Individuelt

Lærerne leser et utdrag av artikkelen «Matematikklæreres profesjonelle læring». Les kapitlet «Fire hovedmål» s. 3–7. 

Skolens ledelse leser hele artikkelen «Matematikklæreres profesjonelle læring».

Gå inn på realfagsloyper.no og få en oversikt over hvilke pakker som er beregnet for din arbeidssituasjon og reflekter over følgende spørsmål:

  • Velg deg en eller to pakker. Hvilke(t) av Doerr et al. (2010) sine hovedformål er det lagt opp til at lærerne skal arbeide mot i de ulike modulene?
  • Tenk på din egen praksis. Arbeider du mot noen av disse hovedformålene? I så fall, på hvilken måte?
  • Tenk på skolens praksis. Arbeider dere mattelærere mot noen av disse formålene? På hvilken måte eller eventuelt hvorfor ikke?

Ta notatene med på samlingen. Det er viktig at du noterer ned alle refleksjonene. Notatene skal brukes både under samarbeidet (B) og under evalueringen (C) for skoleledelsen.

B – Samarbeid

140 minutter
Grupper og plenum

Introduksjon (10 minutter)

Informerer deltakerne om målet med og innholdet i denne økten.

Målet med denne økta er å velge ut hvilke pakker i realfagsløyper som skal bli en del av utviklingsprosjektet, og bestemme i hvilken rekkefølge pakkene skal gjennomføres. Ved å ta utgangspunkt i egen praksis og Doerr et al. (2010) sine fire hovedformål kan skolene velge ut pakker som er best mulig tilpasset matematikklærerens ønsker og behov.

Skoleledelsen skal sammen med matematikklærerne og ved hjelp av et rammeverk lage en plan for hvilke pakker som skal prioriteres og hvordan det skal legges til rette for en gjennomføring i tråd med kunnskap om læreres læring

Deling av individuell refleksjon (30 minutter)

Deling av forarbeid og diskusjon av hverandres individuelle refleksjoner. Velg en ordstyrer. Tiden som er satt er 30 minutter, og den er selvfølgelig veiledende. En tommelfingerregel å følge er 5-10 min per person. Da blir det tid til både presentasjon og diskusjon.

Hver deltaker presenterer sine svar på refleksjonspørsmålene fra det individuelle arbeidet. Gå gjerne gjennom spørsmål for spørsmål og sørg for at alle får presentert sine refleksjoner.

Valg av pakker (60 minutter)

Gå inn på realfagsløyper.no og velg trinn ut fra arbeidssituasjon. Sett dere inn i pakkene som finnes og forsøk å plassere pakkene der dere mener de hører hjemme i skjemaet
(vedlegg 1). Pakkene kan godt passe inn under flere av hovedområdene. Argumenterer for valgene dere tar.

Etter at dere er ferdige med å fylle de ulike pakkene inn i skjemaet, og argumentert for deres valg skal dere velge hvilke pakker dere mener skolen bør prioritere. Valget av pakker skal begrunnes ut fra egen praksis sett i sammenheng med det utfylte skjema.

Deling i plenum (45 minutter)

Gruppene presenterer skjemaet de har laget for de andre gruppene. Det er viktig at gruppene begrunner resultatet de har kommet fram til i utarbeidelsen av skjemaene og hvilke pakker de mener skolen bør bruke i utviklingsarbeidet. Det er også viktig at det blir satt av tid til spørsmål og diskusjon i etterkant av hver presentasjon.

C – Utprøving

120 minutter
Skoleledelsen

Dette er ingen utprøving, men ei planleggingsøkt der skoleledelsen skal lage et utkast til utviklingsplan på bakgrunn av arbeidet lærerne gjorde i B – Samarbeid.

Gjennomgang av lærernes arbeid fra B – Samarbeid (30 minutter)

Les gjennom lærergruppenes skjemaer og forslagene til hvilke pakker som skal være en del av utviklingsarbeidet.

Forslag til hvilke pakker som skal brukes (30 minutter)

Lag et forslag til hvilke pakker dere bør være en del av utviklingsarbeidet basert på lærernes ønsker og begrunnelser, og eventuelle tilpasninger dere mener er nødvendige. Det er viktig at dette forslaget gjenspeiler lærernes ønsker og behov.

Arbeidsnotat til utviklingsplan (60 minutter)

Lag et utkast til en utviklingsplan. Ta utgangspunkt i forslaget til hvilke pakker som skal være en del av utviklingsarbeidet og rammeverket (vedlegg 2.). Fyll inn Hvilke pakker som skal bli en del av utviklingsplanen og fyll inn stikkord og forklaringer i tabellen om hvordan dere skal imøtekomme kjennetegnene ved læreres læring (Desimone, 2009), og hovedområdene og faktorene til Doerr et al. (2010).

D – Etterarbeid

100 minutter
Grupper og plenum

Presentere utkast til utviklingsplan (20 minutter)

Skolens ledelse presenterer utkastet til utviklingsplan for matematikklærerne.

Diskusjon i grupper (30 minutter)

Lærerne diskuterer utkastet som er presentert av skoleledelsen. Aktuelle refleksjonsspørsmål:

  • På hvilken måte er arbeidet dere har gjort med å lage et forslag til hvilke pakker som bør være en del av utviklingsarbeidet ivaretatt i utkastet til utviklingsplan?
  • I hvilken grad er det sammenheng i utviklingsplanen, og på hvilken måte er det en sammenheng mellom utviklingsplanen og det arbeidet dere har gjort tidligere?
  • Er det satt av god nok tid til gjennomføringen? Er det gjennomførbart?

Innspill, diskusjon og tilbakemelding (50 minutter)

Gruppene gir tilbakemelding på utkastet til utviklingsplan i plenum. Diskuter de ulike innspillene og en fra skolens ledelse noterer ned innspillene til videre arbeid.

Veien videre

Skolens ledelse tar med seg innspillene fra lærerne og utarbeider en utviklingsplan basert på arbeidsnotatet og innspillene fra lærerne.