Modul 4M: Egenvurdering i matematikk

Oversikt

165 minutter + utprøving

Denne modulen bygger på arbeidet fra modul 3M i denne pakken.

Utforsking og problemløysing, Representasjon og kommunikasjon

Målet med denne modulen er å øke forståelsen av hvorfor og hvordan egenvurdering bør være en integrert del av planlegging og gjennomføring av undervisning i matematikk. Videre vil det være et mål at modulen skal gi idéer til, og refleksjon rundt, hvordan egenvurdering kan gjennomføres med elevene.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjonen til modulen. Den bruker dere som støtte til gjennomføringa.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.
 • Skriv ut planleggingsdokument og undervisningsnotat til deltakerne.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les side 165–167 (første kolonne) og side 171–176 (spesielt fokus på s. 172–174) i artikkelen Lærerens tilbakemeldinger og elevenes motivasjon.

Reflekter over følgende spørsmål i lys av det du har lest:

 • Hvordan forstår du begrepet målorientering, og hva som skiller mestringsmål og prestasjonsmål?
 • Hvordan vil du vurdere din egen målorientering, har du mest fokus på mestringsmål eller prestasjonsmål?
 • Hvordan kan du som lærer styre elevenes målorientering mot mestringsmål gjennom dine tilbakemeldinger i klasserommet?

Ta med notater til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (20 minutter)

Bruk notatene fra A – Forarbeid som grunnlag for en diskusjon av refleksjonsspørsmålene i grupper på 3–4 lærere.

 • Hvordan forstår du begrepet målorientering, og hva som skiller mestringsmål og prestasjonsmål?
 • Hvordan vil du vurdere din egen målorientering, har du mest fokus på mestringsmål eller prestasjonsmål?
 • Hvordan kan du som lærer styre elevenes målorientering mot mestringsmål gjennom dine tilbakemeldinger i klasserommet?

Oppsummer diskusjonen i plenum.

Knytt erfaringer fra egen praksis til teori (15 minutter)

Arbeid gruppevis.

Følgende sitat er hentet fra artikkelen:

"Å vurdere eget arbeid er en ferdighet som kan utvikles over tid ved at elevene gradvis involveres i vurderingsarbeidet. I vurderingslitteraturen trekkes egenvurdering fram som en viktig faktor med tanke på å øke elevenes bevissthet om egen læring, samt å bedre deres forståelse av kvaliteten på eget arbeid (Stobart, 2008). Dette forutsetter at målene for aktiviteten og kriteriene for vurderingen er kjent for elevene."

Dersom elevene skal kunne lære seg å vurdere eget arbeid må de forstå både målene for aktiviteten og kriteriene for måloppnåelse.

 • Hvordan kan dere planlegge egenvurderingsarbeid i matematikk slik at både mål og kriterier blir klart for elever på deres klassetrinn?
 • Når bør elevene få klarhet i mål og kriterier for undervisningopplegget slik at de er i stand til å vurdere seg selv?
 • Hvordan kan dere hjelpe elevene til å utvikle gode egenvurderingsferdigheter? Hva bør tilbakemeldinger til elevenes egenvurderinger legge vekt på på?

Oppsummering (10 minutter)

Oppsummering i plenum der hver gruppe kortfattet deler det de har diskutert i gruppearbeidet.

Planlegg egen undervisning (45 minutter)

Dere skal nå planlegge og gjennomføre ei undervisningsøkt der elevene skal vurdere sitt eget arbeid. Aktiviteten skal gjennomføres før neste samling.

Planlegg sammen på trinn eller på tvers av trinn, alt etter hva som passer best.

Bruk vedlagte planleggingsdokument og undervisningsnotat, hvor dere finner forslag til opplegg.

Etterpå skal dere se gjennom elevenes egenvurderinger og gi dem tilbakemeldinger på dette, skriftlig eller muntlig. Tilbakemeldingene dere gir til elevene skal bidra til at elevene kan utvikle egenvurderingsferdighetene sine over tid. 

C – Utprøving

Del av ei undervisningsøkt
Individuelt eller flere sammen

Gjennomfør den planlagte aktiviteten.

Under og etter gjennomføringa skal du reflektere over:

 • Tyder elevenes egenvurdering på at de har forstått målene og kriteriene for arbeidet?
 • Hvordan tok elevene imot dine tilbakemeldinger på sitt eget vurderingsarbeid?

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (30 minutter)

Del erfaringer fra C – Utprøving, og diskuter hvordan tilbakemeldingene dere gir fungerer.

Noter momenter dere vil trekke fram i plenum.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Oppsummering i plenum der hver gruppe presenterer momentene som ble notert.

Veien videre (5 minutter)

En mulighet kan være å arbeide videre med vurdering.

En annen mulighet er å arbeide med en annen pakke i Realfagsløyper.