Modul 1: Prinsipper for ambisiøs matematikkundervisning

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 150 minutter + utprøving med elever
Utforsking og problemløysing, Resonnering og argumentasjon, Representasjon og kommunikasjon

Målet med denne modulen er å kunne reflektere over egen og skolens praksis. Dere får innsikt i prinsippene som ligger til grunn for ambisiøs matematikkundervisning, og vil kunne se dem i sammenheng med skolens praksis. Videre får dere erfaring med et av prinsippene for ambisiøs matematikkundervisning i arbeid med egne elever, og blir bevisst på utfordringer knyttet til matematikkundervisning basert på prinsippene.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Under A – Forarbeid skal deltakerne tenke gjennom og svare på noen spørsmål om matematikkundervisning. Svarene skal oppsummeres under B – Samarbeid. Sørg for at dere har mulighet til å vise en oversikt med fordeling av svaralternativene. Hvis dere er mange, kan deltakere svare i en Kahoot!. Fordeling av svar kan noteres i et regneark. Ved færre deltakere kan dere skrive svarene rett inn i regnearket. Gjør avtale med en deltaker som får ansvar for å notere.
 • Sørg for at deltakerne får skjemaet med refleksjonsspørsmål om matematikkundervisning til bruk under A – Forarbeid.
 • Sørg for at deltakerne som skal bruke Kahoot! under B – Samarbeid har med smarttelefon, nettbrett eller datamaskin.
 • Sørg for at det er tilstrekkelig antall utskrifter av Prinsipper for ambisiøs matematikkundervisning tilgjengelig.
 • Til planleggingen under B – Samarbeid trenger alle Oppgaver til observasjon – en oversikt.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Til forarbeidet trenger du skjemaet med refleksjonsspørsmål.

Skjemaet inneholder ti beskrivelser av matematikkundervisning. Du skal ta stilling til i hvilken grad hver av beskrivelsene passer til din egen undervisning. Du krysser av for om du er "Helt uenig" – "Litt uenig" – "Litt enig" – "Helt enig" for hver av beskrivelsene.

Ta det ferdig utfylte skjemaet med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

90 minutter
Individuelt, grupper og plenum

Oppsummer og drøft forarbeidet (30 minutter)

Som utgangspunkt for drøfting av forarbeid må dere først lage en oversikt i regnearket. Dette gir en grafisk framstilling av svarfordelingen på refleksjonsspørsmålene.

Er dere få deltakere og synes det er greit å gjennomføre undersøkelsen med håndsopprekning, kan dere føre resultatene direkte inn i regnearket. Gå gjennom spørsmål for spørsmål og noter antall på hvert av svaralternativene i regnearket.

Større grupper, og grupper som vil gjennomføre undersøkelsen anonymt, bruker Kahoot!. Den som leder samlingen går gjennom spørsmål for spørsmål. Noter antall på hvert av svaralternativene fortløpende i regnearket.

Individuelt

Studer oppsummeringen av deres svar på refleksjonsspørsmålene.

Arbeid sammen i grupper på tre-fire personer

 • Er det mulig å identifisere noen felles trekk ved matematikkundervisningen på skolen?
 • Hvor finner dere stort samsvar?
 • Hvor finner dere stor spredning i svarene?

Velg ut et par momenter dere vil presentere i plenum.

Plenum

Hver gruppe presenterer sin analyse av oversikten. Noter noen stikkord som beskriver matematikkundervisningen ved skolen.

Sammenlign praksis med teori (40 minutter)

Individuelt

Les artikkelen Prinsipper for ambisiøs matematikkundervisning.

Noter momenter som du finner spesielt viktige, relevante eller interessante.

Tenk spesielt gjennom

 • om elevsynet som kommer til uttrykk i det første prinsippet samsvarer med ditt elevsyn
 • hva du har lært av dine elever, det andre prinsippet
 • hva du mener om nivådeling i matematikkundervisningen, det tredje prinsippet
 • hvordan du formulerer mål for undervisningen
 • i hvilken grad dere som kollegium drøfter skolens praksis

Arbeid sammen i grupper på tre-fire personer

Presenter notatene for hverandre og bli enige om to-tre momenter i prioritert rekkefølge. Velg hvem som skal legge fram gruppens synspunkter i plenum.

Plenum

 • Lag stikkord på innspillene fra gruppene.
 • Sammenlign oversikten dere laget i regnearket med prinsippene for ambisiøs matematikkundervisning:
  - hvilke påstander har nær sammenheng med et eller flere av prinsippene?
  - tyder svarene på at prinsippene blir vektlagt i stor eller liten grad i skolens matematikkundervisning?
 • Hva ser dere som det mest utfordrende ved å gjennomføre undervisning basert på prinsippene for ambisiøs matematikkundervisning?

Planlegg egen observasjon (20 minutter)

Dere skal nå planlegge gjennomføring av en observasjon i egen klasse, knyttet til prinsippet om at lærere lærer av sine elever. Det gjør dere ved å observere hvordan elevene tenker når de løser en oppgave. 

Bruk Oppgaver til observasjon – en oversikt. Samarbeid om valg av oppgave slik at dere får et godt utgangspunkt for D – Erfaringsdeling. Det vil være en fordel, men ingen betingelse, om flere samarbeider og velger samme oppgave.

Til hver oppgave er det laget et eget dokument med beskrivelse av hvordan observasjonen kan gjennomføres. Finn fram den oppgaven du har valgt. Se nøye på oppgaven og beskrivelsen. 

 • Hvordan tror dere elevene vil løse oppgaven?
 • Er det en helt ukjent oppgave type for elevene?
 • Hvilken innvirkning får det på gjennomføringen?

Tenk gjennom hvordan dere vil legge til rette for den planlagte observasjonen:

 • Hvordan introdusere oppgaven?
 • Hvilket utstyr er det behov for?

Velg hvordan dere vil dokumentere erfaringen:

 • notater underveis eller straks etter observasjonen
 • elevarbeid
 • lydopptak

Observasjonen skal gjennomføres før D – Etterarbeid. Ta med dokumentasjon.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt

Legg til rette for å gjennomføre observasjonen dere har planlagt.

Sørg for at dere får et materiale dere kan bruke som bakgrunn for erfaringsdelingen.
Materialet kan for eksempel være:

 • notater dere gjør underveis eller straks etter observasjonen
 • elevarbeid
 • lydopptak

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer etter utprøving (20 minutter)

Hver deltaker presenterer sine observasjoner.

Hvordan samsvarer observasjonene med det dere hadde tenkt på forhånd?

 • Kom noen elever med svar som overrasket ut fra den kunnskapen dere har om eleven?
 • Kom noen elever med svar dere ikke hadde forestilt dere ville komme?

Observerte dere noe dere kan ta med i planleggingen av nye matematikktimer?

Diskuter og oppsummer (20 minutter)

Bruk notatene fra B – Samarbeid og tankene dere har gjort dere under erfaringsdelingen etter C – Utprøving.

 • Hvilke prinsipper blir best ivaretatt i matematikkundervisningen ved skolen?
 • Vil noe av det dere har arbeidet med i denne modulen få innvirkning på skolens utviklingsplan?
 • Hvilke endringer eller justeringer skal dere i så fall gjøre?

Veien videre (5 minutter)

Skaff deg oversikt over Modul 2: Kjernepraksiser i ambisiøs matematikkundervisning.