Modul 2: Sammenlikne og knytte sammen

Oversikt

165 minutter + utprøving med elever

Denne modulen bygger på Modul 1: Åpen strategideling.

Abstraksjon og generalisering

Målet med denne modulen er at deltakerne skal

 • bruke et kvikkbilde til øve seg på å representere elevenes innspill både visuelt og symbolsk
 • legge spesiell vekt på samtaletrekkene Gjenta og Resonnere
 • planlegge for å få fram og sammenlikne uttrykk som viser distributiv egenskap.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forarbeid for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjonen til modulen og gjør eventuelle tilpasninger.
 • Sørg for at utstyr og aktuelle kopier er tilgjengelig når dere starter på B – Samarbeid

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

I denne modulen skal dere forberede og lede en målrettet samtale med utgangspunkt i et nytt kvikkbilde. En målrettet samtale starter gjerne med en åpen strategideling. Når ulike ideer er kommet fram velger man ut et par ideer som blir sammenliknet og knyttet sammen slik at målet for timen blir løftet fram.

Se filmen Kvikkbilde 2 · 4 + 3 · 4.

Film: Kvikkbilde 2 · 4 + 3 · 4

I filmen ser dere et eksempel på hvordan en lærer bruker elevsvar for å fremheve det faglige målet som er distributiv egenskap.

Tenk gjennom

 • hvilke grep læreren tar for å lede elevenes oppmerksomhet mot målet for timen.
 • om det er noe du vil gjøre annerledes med tanke på å representere elevenes innspill.

Noter noen stikkord som du tar med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

110 minutter
Grupper og plenum

Oppsummere og drøfte forarbeid (30 minutter)

Individuelt (5 minutter)

Se over notatene du har gjort under A – Forarbeid.

Bestem deg for noe du vil dele med kollegene.

Grupper (15 minutter)

Gå sammen i grupper på 3-4 personer.

Del refleksjoner knyttet til filmen.

 • Hvilke grep læreren tar for å lede elevenes oppmerksomhet mot målet for timen?
 • Eksempler på hvordan dere kan representere elevenes innspill.

Velg to momenter gruppen vil dele i plenum.

Plenum (10 minutter)

Del momentene gruppene har valgt.

Planlegg undervisning (60 minutter)

Gå sammen i grupper på 6-10 personer.

Planlegg ei undervisningsøkt med aktiviteten Kvikkbilde 4 · 3 + 2 · 3, der det faglige målet er distributiv egenskap. Alle deltakerne noterer det dere sammen blir enige om i Undervisningsnotat 4 · 3 + 2 · 3. La én av deltakerne passe tiden, slik at dere får god tid til å drøfte alle fasene i undervisningsøkta.

Velg til slutt én (eller to) av deltakerne som skal lede en øving mens kollegene er «elever». Forskning viser at en god øving gir bedre utprøving med elevene. Skal man få mest mulig lik erfaring om hvordan det planlagte opplegget fungerer i praksis, er det nødvendig at alle har en felles forståelse av hvordan opplegget skal gjennomføres. Øvingen bidrar i stor grad til en slik felles forståelse. Alle deltakerne har ansvar for at både planlegging og øving blir best mulig.

Øve (20 minutter)

Den som leder øvingen på vegne av gruppen følger undervisningsnotatet og gjennomfører aktiviteten slik gruppen har planlagt. Undervisningsnotatet kan justeres etter erfaringene dere gjør under øvingen. Under øvingen skal dere ordlegge dere nøyaktig slik dere har planlagt å gjøre det med elevene.

Både den som leder øvingen og «elevene» kan be om Time-Out for å avklare viktige spørsmål eller minne om ting gruppen er blitt enige om under planleggingen. Det kan for eksempel dreie seg om

 • de formuleringene som ble planlagt fungerer i praksis
 • hvilke samtaletrekk som egner seg best i situasjonen
 • hvordan elevenes tanker skal representeres på tavla
 • hvordan tavla skal organiseres slik at det er enkelt å se sammenhengen mellom representasjonene som leder mot målet for timen

Opplegget skal prøves ut med elever før dere møtes til D - Etterarbeid. Læringsutbyttet for lærerne vil bli bedre om to eller flere fra planleggingsgruppen kan delta når opplegget prøves ut med elevene. Time-out kan også bli benyttet under utprøvingen.

C – Utprøving

Hele eller del av ei undervisningsøkt
Individuelt (anbefalt med observatører)

Bruk undervisningsnotatet og gjennomfør aktiviteten slik gruppen har planlagt.

Dersom kolleger fra planleggingsgruppen er til stede under utprøvingen, bør dere bruke Time-Out om dere finner det aktuelt for å holde dere til planen. I denne fasen er Time-Out også nyttig for å få tilgang til elevenes tenking og hvordan dere skal gi passende respons.

Ta bilder av tavla til bruk under etterarbeidet. Noter noen punkter etter gjennomføringen. Tenk spesielt på hvordan dere fikk orientert elevene mot hverandres ideer og det faglige målet. Er dere flere sammen bør dere lage et felles notat. Ta med notatet til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

40 minutter
Grupper og plenum

Erfaringsdeling i planleggingsgruppene (25 minutter)

Deltakerne deler erfaringene fra utprøvingen i planleggingsgruppen.

 • Gjennomførte dere aktiviteten slik dere planla? Hva skyldes eventuelle avvik?
 • Fikk dere elevene til å respondere på andres forklaringer og tenkemåter? Gi konkrete eksempler.
 • Hvilke utfordringer møtte dere under gjennomføringen?

Hver gruppe noterer to-tre momenter dere vil dele med resten av kollegiet.

Oppsummering i plenum (15 minutter)

 • Hver gruppe deler momentene de har valgt med kollegene.
 • Hvordan kan ulike representasjoner være til støtte for elevenes resonnering og argumentasjon.

Bruk av kvikkbilder

Gjennom to moduler har dere nå fått prøvd ut og drøftet aktiviteten kvikkbilder.

Aktiviteten kan gjennomføres på 10-15 minutter og kan egne seg som oppstart på ei undervisningsøkt.

Forslag til kvikkbilder finner dere på nettsiden til Matematikksenteret.

Neste modul

I neste modul presenteres aktiviteten Telle i kor. Aktiviteten gir rike muligheter til å se etter mønster og sammenhenger og begrunne hvorfor mønstrene oppstår.