Modul 3: Orientere elevene mot hverandres idéer

Oversikt

190 minutter + utprøving
Utforsking og problemløsing - finne og beskrive mønster

Målet med denne modulen er at deltakerne planlegger for

 • at elevene engasjerer seg i hverandres tenking gjennom bruk av samtaletrekkene Repetere, Tilføye og Endre.
 • at elevene oppdager, beskriver, bruker og begrunner mønstre som oppstår.

Ressurser

Lenke til film: https://www.matematikksenteret.no/kompetanseutvikling-i-skolen/mam/aktiviteter-og-filmer-i-mam/telle-i-kor

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye
 • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid

Forarbeid for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Sørg for at alle deltakerne har artikkelen Telle i kor tilgjengelig til forberedelsen.
 • Se gjennom presentasjonen og gjør eventuelle tilpasninger.
 • Sørg for at utstyr og aktuelle kopier er tilgjengelig når dere starter på B – Samarbeid.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les artikkelen Telle i kor og

 • marker deler du finner spesielt viktige, relevante eller interessante
 • marker spesielt hvilke mål en telle-i-kor-aktivitet kan ha

Noter noen stikkord som du tar med deg til B – Samarbeid

I denne modulen skal dere forberede og lede en klassesamtale med utgangspunkt i en telle-i-kor-aktivitet.
Se filmen Introduksjon til aktiviteten Telle i kor der læreren forklarer en gruppe elever hva aktiviteten går ut på.

Film: Introduksjon til aktiviteten "Telle i kor"

 

B – Samarbeid

120 minutter
Grupper og plenum

Oppsummere og drøfte forarbeid (25 minutter)

Individuelt (5 minutter)

Se over notatene du har gjort under A – Forarbeid.

Bestem deg for noe du vil dele med kollegene.

Grupper (10 minutter)

Gå sammen i grupper på 3–4 personer.

 • Del refleksjoner knyttet til artikkelen.
 • Velg to momenter gruppen vil dele i plenum.

Plenum (10 minutter)

Del momentene gruppene har valgt.

Diskuter hvordan dere kan utnytte systemet i tellingen til å bestemme hvilket tall som kommer i en tilfeldig valgt plass i tellingen.

Se film og drøfte observasjon (15 minutter)

Se filmen Telle med 120 fra 120.

Film: Telle med 120 fra 120

Identifiser elevenes utsagn om hvordan/hvorfor ulike mønster oppstår.

Planlegge undervisning (60 minutter)

Gå sammen i grupper på 6–10 personer.

Planlegg ei undervisningsøkt med aktiviteten Telle med 4 fra 4.

Alle deltakerne noterer det dere sammen blir enige om i Undervisningsnotat Telle med 4 fra 4.

Undervisningsnotat til filmen Telle med 120 fra 120 er et eksempel på et slikt notat.

La en av deltakerne passe tiden, slik at dere får god tid til å drøfte alle fasene i undervisningsøkta. Sørg for at det blir god tid til alle punktene i undervisningsnotatet.

Velg til slutt en (eller to) av deltakerne som skal lede en øving mens kollegene er «elever». Forskning viser at en god øving gir bedre utprøving med elevene. Skal man få mest mulig lik erfaring med hvordan det planlagte opplegget fungerer i praksis, er det nødvendig at alle har en felles forståelse av hvordan opplegget skal gjennomføres. Øvingen bidrar i stor grad til en slik felles forståelse. Alle deltakerne har ansvar for at både planlegging og øving blir best mulig.

Øve (20 minutter)

Den som leder øvingen på vegne av gruppen følger undervisningsnotatet og gjennomfører aktiviteten slik gruppen har planlagt. Undervisningsnotatet kan justeres etter erfaringene dere gjør under øvingen. Under øvingen skal dere ordlegge dere nøyaktig slik dere har planlagt å gjøre det med elevene.

Både den som leder øvingen og «elevene» kan be om Time-Out for å avklare viktige spørsmål eller minne om ting gruppen er blitt enige om under planleggingen. Det kan for eksempel dreie seg om

 • de formuleringene som ble planlagt fungerer i praksis
 • hvilke samtaletrekk som egner seg best i situasjonen
 • hvordan elevenes tanker skal representeres på tavla

Opplegget skal prøves ut med elever før dere starter med D - Etterarbeid. Læringsutbyttet for lærerne vil bli bedre om to eller flere fra planleggingsgruppen kan delta når opplegget prøves ut med elevene. Time-out kan også bli benyttet under utprøvingen.

C – Utprøving

Del av ei undervisningsøkt
Individuelt (anbefalt med observatører)

Bruk undervisningsnotatet og gjennomfør aktiviteten slik gruppen har planlagt.

Dersom kolleger fra planleggingsgruppen er til stede under utprøvingen, bør dere bruke Time-Out om dere finner det nødvendig for å holde dere til planen. I denne fasen er Time-Out også nyttig for å få tilgang til elevenes tenking og hvordan dere skal gi passende respons.

Ta bilder av tavlen. Noter noen punkter etter gjennomføringen. Tenk spesielt på hvordan dere fikk elevene til å bruke og begrunne mønstrene de oppdaget. Er dere flere sammen bør dere lage et felles notat. Ta med notatet til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

40 minuter
Grupper og plenum

Erfaringsdeling i planleggingsgruppene (25 minutter)

Del erfaringene fra utprøvingen i planleggingsgruppene.

 • Gjennomførte dere aktiviteten slik dere planla? Hva skyldes eventuelle avvik?
 • Fikk dere elevene til å bruke og begrunne mønstrene de oppdaget. Gi konkrete eksempler.
 • Hva vil dere endre om dere skal gjennomføre tellingen med en annen elevgruppe?

Noter to-tre momenter dere vil dele med resten av kollegiet.

Oppsummering i plenum (15 minutter)

 • Hver gruppe deler momentene de har valgt med kollegene.
 • Hva bør man være spesielt oppmerksom på når man planlegger en telle-i-kor-aktivitet?

Neste modul

Neste modul i denne pakken er arbeid med telle-i-kor-aktiviteten Telle med 5 fra 4. Der blir det lagt vekk på at elevene skal begrunne hvorfor mønstrene oppstår.