Modul 1: Åpen strategideling

Oversikt

180 minutter + utprøving

Vi anbefaler at dere har gjennomført pakke 2 og 4 i temaet Språk og kommunikasjon før dere starter på modulene i denne pakken.

Representasjon og kommunikasjon

Målet med modulen er at deltakerne sammen skal

 • etablere et miljø der det er trygt å delta i samtale
 • få erfaring med å utarbeide et felles undervisningsnotat for en kvikkbildeaktivitet
 • planlegge og lede en diskusjon hvor læreren representerer elevenes innspill visuelt
 • øve seg på å støtte hverandre under øving og utprøving gjennom Time-out
 • undersøke effekten av samtaletrekkene Vente og Snu og snakk

Ressurser

Lenke til alle filmer: https://www.matematikksenteret.no/kompetanseutvikling-i-skolen/mam/aktiviteter-og-filmer-i-mam/kvikkbilder

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forarbeid for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Sørg for at alle deltakerne har artikkelen Kvikkbilder i arbeid med tallforståelse tilgjengelig til forberedelsen.
 • Se gjennom presentasjonen til modulen og gjør eventuelle tilpasninger.
 • Sørg for at utstyr og aktuelle kopier er tilgjengelig når dere starter med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les artikkelen Kvikkbilder i arbeid med tallforståelse og marker deler du finner spesielt viktige, relevante eller interessante. Tenk gjennom følgende:

 • Hvordan representere elevenes tanker om bildet slik at de blir tydelige for medelevene? Vær konkret.

Ta med notatene til B – Samarbeid.

Med utgangspunkt i et kvikkbilde skal dere i denne modulen forberede og lede en samtale der målet er å få fram ulike måter å se bildet på.

Se filmen Introduksjon til aktiviteten Kvikkbilde, der læreren forklarer en gruppe elever hva aktiviteten går ut på.

Film: Introduksjon til aktiviteten Kvikkbilde

 

B – Samarbeid

120 minutter
Grupper og plenum

Oppsummere og drøfte forarbeid (30 minutter)

Individuelt (5 minutter)

Se over notatene du har gjort under A – Forarbeid.
Bestem deg for noe du vil dele med kollegene.

Grupper (15 minutter)

Gå sammen i grupper på 3-4 personer.

 • Del refleksjoner knyttet til artikkelen.
 • Diskuter hvordan dere kan representere elevenes måter å se bildet på slik at elevenes tanker blir tydelige for medelevene. Vær konkret.
 • Velg to momenter gruppen vil dele i plenum.

Plenum (10 minutter)

Del momentene gruppene har valgt.

Bli kjent med aktiviteten Kvikkbilde (10 minutter)

Se filmen Kvikkbilde 4 · 3 · 2.

Film: Kvikkbilde 4 · 3 · 2

Gjennom filmen kan dere få noen ideer til hvordan dere kan planlegge og gjennomføre et kvikkbilde. I filmen ser dere et eksempel på hvordan en lærer bruker et kvikkbilde for å diskutere en egenskap ved multiplikasjon med elevene. I aktiviteten Likt og forskjellig skal man bare ha en åpen samtale der man sammenlikner to figurer. En slik samtale kaller vi Åpen strategideling.

Planlegge undervisning (60 minutter)

Gå sammen i grupper på 6-10 personer.

Planlegg ei undervisningsøkt med aktiviteten Likt og forskjellig der målet er å få elevene til å sette ord på hvordan de ser bildet. Alle deltakerne noterer det dere blir enige om i Undervisningsnotat Likt og forskjellig. La én av deltakerne passe tiden, slik at dere får god tid til å drøfte alle fasene i undervisningsøkta.

Velg til slutt én (eller to) av deltakerne som skal lede en øving mens kollegene er «elever». Forskning viser at en god øving gir bedre utprøving med elevene. Skal man få mest mulig lik erfaring med hvordan det planlagte opplegget fungerer i praksis, er det nødvendig at alle har en felles forståelse av hvordan opplegget skal gjennomføres. Øvingen bidrar i stor grad til en slik felles forståelse. Alle deltakerne har ansvar for at både planlegging og øving blir best mulig.

Øve (20 minutter)

Den som leder øvingen på vegne av gruppen følger undervisningsnotatet og gjennomfører aktiviteten slik gruppen har planlagt. Undervisningsnotatet kan justeres etter erfaringene dere gjør under øvingen. Under øvingen skal dere ordlegge dere nøyaktig slik dere har planlagt å gjøre det med elevene.

Både den som leder øvingen og «elevene» kan be om Time-Out for å avklare viktige spørsmål eller minne om ting gruppen er blitt enige om under planleggingen. Det kan for eksempel dreie seg om

 • de formuleringene som ble planlagt fungerer i praksis
 • hvilke samtaletrekk som egner seg best i situasjonen
 • hvordan elevenes tanker skal representeres på tavla
 • hvordan tavla skal organiseres slik at det er enkelt å se sammenhengen mellom representasjonene som leder mot målet for timen

Opplegget skal prøves ut med elever før dere møtes til D - Etterarbeid. Læringsutbyttet for lærerne vil bli bedre om to eller flere fra planleggingsgruppen kan delta når opplegget prøves ut med elevene. Time-out kan også bli benyttet under utprøvingen.

C – Utprøving

Hele eller del av ei undervisningsøkt
Individuelt (anbefalt med observatører)

Bruk undervisningsnotatet og gjennomfør aktiviteten slik gruppen har planlagt.

Dersom kolleger fra planleggingsgruppen er til stede under utprøvingen, bør dere bruke Time-Out om dere finner det aktuelt for å holde dere til planen. I denne fasen er Time-Out også nyttig for å få tilgang til elevenes tenking og hvordan dere skal gi passende respons eller invitere flere elever inn i samtalen.

Ta bilder av tavla til bruk under etterarbeidet. Noter noen punkter etter gjennomføringen, knyttet til samtaletrekk og faglige mål. Er dere flere sammen bør dere lage et felles notat. Ta med notatet til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

30 minutter
Grupper og plenum

Erfaringsdeling i planleggingsgruppene (20 minutter)

Deltakerne deler erfaringene fra utprøvingen i planleggingsgruppene.

 • Gjennomførte dere aktiviteten slik dere planla? Hva skyldes eventuelle avvik?
 • Hvordan fungerte samtaletrekkene dere hadde planlagt å bruke? Gi konkrete eksempler.
 • Hvilke erfaringer vil dere ta med dere til neste gang dere skal planlegge og prøve ut en kvikkbildeaktivitet?

Hver gruppe noterer to-tre momenter dere vil dele med resten av kollegiet.

Oppsummering i plenum (10 minutter)

 • Hver gruppe deler momentene de har valgt med kollegene.
 • Hvordan kan visuelle representasjoner være til støtte for elevenes forklaringer?

Neste modul

I neste modul skal arbeid med et kvikkbilde lede fram mot et spesifikt faglig mål, distributiv egenskap,

a · (c) = a · b + a · c.