Modul 5: Begrunne strategi

Oversikt

195 minutter + utprøving
Abstraksjon og generalisering

Målet med denne modulen er at deltakerne planlegger for

 • at elevene lytter til hverandres argumenter gjennom bruk av samtaletrekkene Resonnere og Snu og snakk.
 • at elevene ser sammenhenger i multiplikasjonstykker.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye
 • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid

Forarbeid for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Sørg for at alle deltakerne har artikkelen Oppgavestrenger i arbeid med tallforståelse tilgjengelig til forberedelsen.
 • Se gjennom presentasjonen og gjør eventuelle tilpasninger.
 • Sørg for at utstyr og aktuelle kopier er tilgjengelig når dere starter på B – Samarbeid.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les artikkelen Oppgavestrenger i arbeid med tallforståelse fram til «Oppgavestrenger i undervisningen» side 6. Marker deler som du finner spesielt viktige, relevante eller interessante.

Noter noen stikkord som du tar med deg til B – Samarbeid.

I denne modulen skal dere forberede og lede en klassesamtale med utgangspunkt i en oppgavestreng. Se filmen Introduksjon til aktiviteten Oppgavestreng der læreren forklarer en gruppe elever hva aktiviteten går ut på.

Film: Introduksjon til aktiviteten Oppgavestreng

 

B – Samarbeid

125 minutter
Grupper og plenum

Oppsummere og drøfte forarbeid (30 minutter)

Individuelt (5 minutter)

Se over notatene du har gjort under A – Forarbeid.

Bestem deg for noe du vil dele med kollegene.

Grupper (10 minutter)

Gå sammen i grupper på 3–4 personer.

 • Del refleksjoner knyttet til forarbeidet.
 • Velg to momenter gruppen vil dele i plenum.

Plenum (15 minutter)

Del momentene gruppene har valgt.

Diskuter disse to spørsmålene:

 • Hva kan være utfordrende for læreren i planlegging og gjennomføring av en oppgavestreng?
 • Hva kan være utfordrende for elever i arbeid med en oppgavestreng?

Se film og drøfte observasjon (15 minutter)

Se filmen Halvering og dobling.

Film: Halvering og dobling

Identifiser deler i filmen der dobling og halvering diskuteres.
Drøft hvordan bruk av representasjoner kan hjelpe elevene til å argumentere for at strategien er gyldig.

Planlegge undervisning (60 minutter)

Gå sammen i grupper på 6–10 personer.

Planlegg ei undervisningsøkt med oppgavestrengen Halvering og dobling. Alle deltakerne noterer det dere sammen blir enige om i Undervisningsnotat Halvering og dobling. La en av deltakerne passe tiden, slik at dere får god tid til å drøfte alle fasene i undervisningsøkta.

Sørg for at det blir god tid til å planlegge

 • bruk av representasjoner
 • hvordan representasjonen støtter argumentasjon for gyldigheten av strategien.

Velg til slutt en (eller to) av deltakerne som skal lede en øving mens kollegene er «elever». Forskning viser at en god øving gir bedre utprøving med elevene. Skal man få mest mulig lik erfaring med hvordan det planlagte opplegget fungerer i praksis, er det nødvendig at alle har en felles forståelse av hvordan opplegget skal gjennomføres. Øvingen bidrar i stor grad til en slik felles forståelse. Alle deltakerne har ansvar for at både planlegging og øving blir best mulig.

Øve (20 minutter)

Den som leder øvingen på vegne av gruppen følger undervisningsnotatet og gjennomfører aktiviteten slik gruppen har planlagt. Undervisningsnotatet kan justeres etter erfaringene dere gjør under øvingen. Under øvingen skal dere ordlegge dere nøyaktig slik dere har planlagt å gjøre det med elevene.

Både den som leder øvingen og «elevene» kan be om Time-Out for å avklare viktige spørsmål eller minne om ting gruppen er blitt enige om under planleggingen. Det kan for eksempel dreie seg om

 • de formuleringene som ble planlagt fungerer i praksis
 • hvilke samtaletrekk som egner seg best i situasjonen
 • hvordan elevenes tanker skal representeres på tavla

Opplegget skal prøves ut med elever før dere starter med D - Etterarbeid. Læringsutbyttet for lærerne vil bli bedre om to eller flere fra planleggingsgruppen kan delta når opplegget prøves ut med elevene. Time-out kan også bli benyttet under utprøvingen.

C – Utprøving

Del av ei undervisningsøkt
Individuelt (anbefalt med observatører)

Bruk undervisningsnotatet og gjennomfør aktiviteten slik gruppen har planlagt.

Dersom kolleger fra planleggingsgruppen er til stede under utprøvingen, bør dere bruke Time-Out om dere finner det nødvendig for å holde dere til planen. I denne fasen er Time-Out også nyttig for å få tilgang til elevenes tenking og hvordan dere skal gi passende respons.

Ta bilder av tavlen. Noter noen punkter etter gjennomføringen. Tenk spesielt på hvordan dere fikk elevene til å argumentere for at strategien halvering og dobling alltid er gyldig. Er dere flere sammen bør dere lage et felles notat. Ta med notatet til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

40 minutter

Erfaringsdeling i planleggingsgruppene (25 minutter)

Del erfaringene fra utprøvingen.

Eksempel på spørsmål som kan diskuteres:

 • Gjennomførte dere aktiviteten slik dere planla? Hva skyldes eventuelle avvik?
 • Hvordan argumenterte elevene for at produktet er det samme når den ene faktoren dobles og den andre halveres?
  • Gi eksempler på hvordan sammenhengen ble uttrykt?
  • Hvordan ble ulike representasjoner utnyttet i argumentasjonen?
  • Hva var eventuelt vanskene med å få sammenhengen begrunnet?
 • Hva vil dere endre om dere skal gjennomføre denne oppgavestrengen med en annen elevgruppe?

Noter to-tre momenter dere vil dele med resten av kollegiet.

Oppsummering i plenum (15 minutter)

 • Hver gruppe deler momentene de har valgt med kollegene.
 • Hva synes dere har vært utfordrende i planlegging og utprøving av denne aktiviteten?

Neste modul

I neste modul skal dere lede en samtale der elevene reflekterer over når en strategi for multiplikasjon er hensiktsmessig å bruke.