Modul 5: Å utforske form

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 100 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å utvikle kompetanse om to- og tredimensjonale former slik at dere kan støtte barns lek med og utforsking av former.

En utvidet kompetanse om form vil gjøre dere i stand til å gjenkjenne, stimulere og tilrettelegge for at barn kan utforske form i varierte og meningsfulle situasjoner i barnehagen.

Rammeplanen

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med former (...)

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal personalet bidra til at barna undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • I B – Samarbeid og D – Etterarbeid skal du lede diskusjonene.

Finn frem lommelykter, overhead-prosjektor eller lysbord til aktiviteten “Skyggelek” som deltakerne skal gjennomføre i B – Samarbeid.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les teksten Å utforske form.  Mens du leser teksten skal du tenke over følgende og notere stikkord:

 • Hva i teksten er kjent for deg, og hva er nytt?
 • Hvilke begreper bruker du om former i kommunikasjon med barna, og hvilke bruker du ikke? Hvorfor?

Ta stikkordene med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

45 minutter
Grupper

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (15 minutter)

Basert på stikkordene fra A – Forarbeid, diskuter følgende:

 • Hva lærte dere nytt om former ved å lese teksten?
 • Hvilke begreper knyttet til form vil dere bruke aktivt i barnehagen, og hvilke vil dere ikke bruke? Lag ei liste med begreper dere vil bruke.
 • Hva vil dere endre på (gjøre mer av eller mindre av) i aktiviteter om form slik at barna får rike erfaringer med former og deres egenskaper?

Prøve ut aktivitet i personalet (20 minutter)

I de samme gruppene som over skal dere nå prøve ut og øve på aktiviteten Skyggelek.

Planlegg utprøving (10 minutter)

Jobb to og to sammen.

Basert på erfaringer fra egen utprøving av aktiviteten skal dere nå planlegge utprøving av samme aktivitet med barna. Diskuter nøye hvilke spørsmål dere vil stille barna for å sikre at aktiviteten blir utforskende, og hvilke begreper dere forventer at barna vil bruke selv.

Fordel arbeidsoppgavene som å skaffe utstyr, dele barna inn i grupper og hvem som gjør hva.

C – Utprøving

Den tida det tar
To og to

Gjennomfør aktiviteten knyttet til form slik dere planla i B – Samarbeid.

Ta bilder underveis i utprøvingen og noter ned hvilke begreper barna bruker for å beskrive formen til gjenstander og skyggen de skaper.

Ta ett av bildene og notatene med til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

25 minutter
Grupper

Del erfaringer fra utprøvingen i små grupper (20 minutter)

Sett dere sammen i små grupper.

 1. Se på alle sitt bilde fra utprøvingen og diskuter hvilke nye erfaringer barna fikk med former i aktiviteten.
 2. Hva gikk som forventet i aktiviteten, og hva var overraskende?
 3. Skriv ned tre nye ideer til aktiviteter dere vil utføre om former sammen med barna.
 4. Oppsummer hva dere har lært av å arbeide med denne modulen.

Veien videre (5 minutter)

Bli enige om veien videre, og se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.